МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ — Мегаобучалка

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ — Мегаобучалка Диссертации

Теоретико-методологические основания сравнительного правоведения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A Short Bibliography of Comparative Law / ed. by A. Harding & E. Örücü // Comparative Law in the 21 Century. — London ; New York, 2002. -P. 305-312.

2. Adams, M. The rhetoric of precedent and comparative legal research / M. Adams // Mod. law review. — 1999. — Vol. 62, № 3. — P. 464-467.

3. Allot, A. African law / A. Allot // An introduction to legal system. -London : Sweet & Maxwell, 1968. — P. 131-156.

4. Amin, S. The Future of Global Polarization / S. Amin // Social Justice. — 1990. — Vol. 23, № 1, 2. — P. 5-13.

5. Ancel, M. La confrontation des droits socialistes et des droits occidentaux / M. Ancel // Legal theory — comparative law. — Budapest : Akadémiai Ki-ado, 1984. — P. 13-23.

6. Ancel, M. La function du droit compare la société contemporain / M. Ancel // Acta juridical. — 1971. — T. 13. — P. 188-197.

7. Ancel, M. Utilité et methods du droit compare / M. Ancel. — Neu-châtel, 1971. — 294 p.

8. Anele, D. Scientific method: an introductory exposition / D. Anele // Man, history and philosophy of science. — Lagos : University of Lagos, 2002. -Vol. VII. — P. 64-78.

9. Arnull, A. Owning up to fallibility: precedent and the Court of Justice / A. Arnull // Common market law review. — Alphen an den Rijn, 1993. -Vol. 30, № 2. — P. 247-266.

10. Ascarelli, T. Studi di diritto comparato in tema di interpretazione / T. Ascarelli. — Milano : Giuffré, 1952. — 335 p.

11. Bergman, J. I. Putting precedent in its place: stare decisis and federal predictions of state law / J. I. Bergman // Columbia law review. — 1996. -Vol. 96, № 4. — P. 969-1018.

12. Berman, P. Globalization of Jurisdiction / P. Berman // University of Pennsylvania Law Review. — 2002. — № 2. — P. 544-547.

13. Bogdan, M. Comparative Law / M. Bogdan. — Stockholm : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994. — 342 p.

14. Brand, E. Sessions d’ete de la Faculté internationale de droit compare / E. Brand // Revue internationale de droit compare. — 1986. — Vol. 38, № 1. -P. 147-148.

15. Chebanov, A. F. Science du droit compare en U.R.S.S. / A. F. Chebanov // Revue Internationale de droit compare. — 1975. — № 1. — P. 121-129.

16. Comparative labour law: Anglo-Soviet perspectives / ed. by W. E. Butler [et al.]. — Aldershot (UK) ; Brookfield (VT, USA) : Gower in conjunction with the Intern. j. of comparative labour a. industr. relations, 1987. — 219 p.

17. Comparative Law in the 21st Century / ed. A. Harding, E. Örücü. -London ; Hague ; New York, 2002. — 391 p.

18. Cruz, P. Comparative Law in a Changing World / P. Cruz. — London : Cavendish Publ., 1995. — 496 p.

19. Cruz, R. A modern approach to comparative law / R. Cruz. — Deventer ; Boston : Kluwer, 1993. — 350 p.

20. Curran, V. G. Dealing in Difference: Comparative Law’s Potential for Broadening Legal Perspectives / V. G. Curran // The American Journal of Comparative Law. — 1998. — Vol. 46. — P. 713-740.

21. Czacki, T. Czy prawo rzymskie bylo zasad^ praw litewskich i pol-skich? I czy z polnocnemi narodami mielismy wiele wspolnych praw i zwyczaiow? Rosprawa czytana w Krzemiencu na otwarciu roku szkolnego 1808 w Gimnazyum Wolynskiem / T. Czacki. — Wilno : U J. Zawadzkiego, 1809. — 122 s.

22. Czacki, T. Rozprawa o zydach i karaitach. T. 1 / T. Czacki. — Krakow : Wydaw. Biblioteki Polskiej, 1860. — 96 s.

23. Czacki, T. Rozprawa o zydach i karaitach. T. 2 / T. Czacki. — Krakow : Nakladem Drukarni «Czasu», 1860. — 180 s.

24. Czacki, T. XIII tablic waznych dla starozytnosci polskich pod wzgl^dem paleografii uzywanej w najdawniejszych dyplomatach, pocz^wszy od r. 1185 zawieraj^cych mi^dzy innymi fac simile podpisow krolow polskich / T. Czacki. — Wilno : R. Rafalowicz, 1844. — 185 s.

25. Czacki, T. Zbior ciekawy XIV tablic numizmatycznych rytych na miedzi, zawieraj^cych wizerunki numizmatow polskich obustronnie wydanych przy dziele «O litewskich i polskich prawach»…: w ogole sztuk 215 i oryentalnych sztuk 10 / T. Czacki. — Wilno : R. Rafalowicz, 1844. — 225 s.

26. Czacki, T. Dziela. T. 1 / T. Czacki. — Poznan : W Nowej Ksi^garni, 1843. — 341 s.

27. Czacki, T. Dziela. T. 3 / T. Czacki. — Poznan : W Nowej Ksi^garni, 1845. — 567 s.

28. Czacki, T. O litewskich i polskich prawach. T. 1 / T. Czacki. -Poznan : W Nowej Ksi^garni, 1843. — 341 s.

29. Czacki, T. O litewskich i polskich prawach. T. 2 / T. Czacki. -Poznan : W Nowej Ksi<?garni J. Lukaszewicza, 1844. — 295 s.

30. Danilowicz, I. Latopisiec litewski na pocz^tku XV w. przez bezi-miennego pisarza w ruskim j<?zyku ulozony wyj<?ty z r^kopisu r. 1520, obejmu-j^cego dzieje rusko-litewskie, po raz pierwszy doslownie lacinskiemi literami do druku podany / I. Danilowicz // Dziennik Wilenski. — 1823. — № 3. — S. 1-3.

31. Danilowicz, I. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska: z r^kopisu slawianskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnozone, przypisami i objasnieniami dla czytelnikow polskich potrzebnemi opatrzone / I. Danilowicz. — Wilno : Antoni Marcinowski, 1827. — 166 s.

32. Danilowicz, I. O cyganach: wiadomosc historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wilenskiego, dnia 30 czerwca 1824 rok / I. Danilowicz. — Wilno : A. Marcinkowski, 1824. — 116 s.

33. Danilowicz, I. Opisanie bibliograficzne dot^d znanych egzem-plarzy statutu litewskiego r^kopismiennych i edycji drukowanych tak w ruskim,

jako tez w polskim i lacinskim jçzyku / I. Danilowicz // Dziennik Wilenski. -1823. — № 1. — S. 386-390.

34. Danilowicz, I. Skarbiec diplomatow papiezkich, cesarskich, krolewskich, ksi^zçcych. T. 1 / I. Danilowicz. — Wilno : A. H. Kirkor, 1860. — 206 s.

35. Danilowicz, I. Skarbiec diplomatow papiezkich, cesarskich, krolewskich, ksi^zçcych. T. 2 / I. Danilowicz. — Wilno : A. H. Kirkor, 1862. — 188 s.

36. Danilowicz, I. Statut Kazimierza Jagiellonczyka, pomnik naydawnieyszych uchwal litewskich z XV wieku / I. Danilowicz. — Wilno : Nakladem i drukiem M. Marcinowskiego, 1826. — 49 s.

37. Danilowicz, I. Wiadomosc o wlasciwych litewskich latopisach / I. Danilowicz // Ateneum Wilenskie. — 1841. — № 6. — S. 13-62.

38. David, R. Traité élémentaire de droit comparé. Introduction a l’étude des droits étrangers et à la méthode comparative / R. David. — Paris : L.G.D.J., 1950. — 556 p.

39. Ebert, K. Rechtsvergleichung: Einfürung in die Grundlagen / K. Ebert. — Bern : Stämpfli, 1978. — 230 S.

40. Eddey, K. The Englich Legal System / K. Eddey. — London : Sweet & Maxwell Ltd, 1987. — 467 p.

41. Egorov, A. V. Forms and Methods of Integration of Modern Legal Systems / A. V. Egorov // The Integration of Legal Systems: Post-Soviet Approaches / Ed. William E. Butler and Oleksiy V. Kresin. — London : Wildy, Simmonds & Hill, Publishers, 2022. — P. 144-159.

42. Esmein, A. Le droit compare et l’enseignement du droit / A. Esmein. -Paris : LGDJ, 1905. — 452 p.

43. Fortescue, J. De laudibus legum Anglie / J. Fortescue. — Cambridge : Printed by J. Smith, 1825. — 280 p.

44. Fortescue, J. The governance of England / J. Fortescue. — Oxford : Clarendon Press, 1885. — 141 p.

45. Fulbecke, W. Parallele of Conference of Civil Law, the Common Law of this Realm of England / W. Fulbecke. — London : Printed by Thomas Wight, 1601. — 228 p.

46. Goldman, D. Historical Aspects of Globalization and Law / D. Goldman // Jurisprudence for an Interconnected Globe. — Aldershot : Ashgate, 2002. — P. 64-99.

47. Gordley, J. Comparative Legal Research: It’s Function in the Development of Harmonized Law / J. Gordley // The American Journal of Comparative Law. — 1995. — Vol. 43. — P. 555-567.

48. Grossfeld, B. The Strenngth and Weakness of Comparative Law / B. Grossfeld. — Oxford : Clarendon Press, 1990. — 122 p.

49. Gutteridge, H. C. Comparative Law: Introduction to the comparative method of legal study and research / H. C. Gutteridge. — London : At the University Press, 1949. — 214 p.

50. Harrison, J. The power of Congress over the rules of precedent / J. Harrison // Duke law journal. — 2000. — Vol. 50, № 2. — P. 503-543.

51. Hellman, A. D. Jumboism and jurisprudence : The theory and practice of precedent in the large appellate court / A. D. Hellman // University of Chicago law review. — 1989. — Vol. 56, № 2. — P. 541-601.

52. Hentschel, K. Der Vergleich als Brucke zwischen Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie / K. Hentschel // Zeitschrift für allgemeine. Wissenschaftstheorie = J. for gen. philosophy of science. — 2003. -Bd. 34. — H. 2. — S. 251-275.

53. Hicks, S. Comparative Law in Ancient Times: The Legal Process / S. Hicks // The American Journal of Comparative Law. — 1986. — Vol. XXXIV. -P. 81-82.

54. International Encyclopedia of Comparative Law / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. Vol. I : National Reports. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. -530 p.

55. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. III : Private International Law / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. — 422 p.

56. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. IV : Persons and Family / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. — 76 p.

57. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. V : Succession / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. — 422 p.

58. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. VI : Property and Trust / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. — 120 p.

59. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. VII : Contracts in General / ed. by K. Zweigert and U. Drobnig. — Hamburg : Max-Planck Institute, 1981. — 47 p.

60. Jaroszewicz, J. Obraz Litwy pod wzgl^dem jej cywilizacji, od czasow najdawniejszych do konca wieku XVIII. Cz. 1 : Litwa poganska / J. Jaroszewicz. — Wilno : Ruben Rafalowicz, 1844. — 125 s.

61. Jaroszewicz, J. Obraz Litwy pod wzgl^dem jej cywilizacji, od czasow najdawniejszych do konca wieku XVIII. Cz. 2 : Litwa w pierwszych trzech wiekach po przyj^ciu wiary chrzescianskiej / J. Jaroszewicz. — Wilno : Ruben Rafalowicz, 1844. — 157 s.

62. Jaroszewicz, J. Obraz Litwy pod wzgl^dem jej cywilizacji, od czasow najdawniejszych do konca wieku XVIII. Cz. 3 : Dalszy ci^g uwag nad Litw^ w pierwszych trzech wiekach od wprowadzenia chrzescianskiej wiary / J. Jaroszewicz. — Wilno : Ruben Rafalowicz, 1845. — 146 s.

63. Jaroszewicz, J. Stan Litwy do przyj^cia wiary chrzescijanskiej / J. Jaroszewicz. — Wilno : J. Krzeczkowski, 1834. — 244 s.

64. Kalinin, S. A. On information Modeling of the Legal System in Belarus / S. A. Kalinin // Sudebnik : A law review of Moscow Higher School of Social

and Economic Sciences and of The Vinogradoff Institute, Dickinson School of Law Pennsylvania State University. — 2005. — Vol. 10, iss. 4. — P. 741-746.

65. Kanda, A. Zakladni problémy sprovnavani pravnich systému ruz-nych soustav / A. Kanda // Pravnicke Studie. — 1965. — № 4. — P. 699-720.

66. Kronman, A. T. Precedent and tradition / A. T. Kronman // Yale law journal. — 1990. — Vol. 99, № 5. — P. 1029-1068.

67. Lamber, E. La fonction du droit civil comparé / E. Lamber. — Paris : V. Giard & E. Brière, 1903. — 927 p.

68. Lawson, F. The Field of Comparative Law / F. Lawson // Juridical Review. Parallele of Conference of Civil Law, the Common Law of this Realm of England. — 1949. — Vol. LXI. — P. 16-36.

69. Legal theory — comparative law = Theorie du droit — droit compare: Studies in honour of Professor Imre Szabo / ed. by Z. Peteri. — Budapest : Akademiai Kiado, 1984. — 464 p.

70. Lelewel, J. Dzieje Litwy i Rusi az do unii z Polsk^ w Lublinie 1569 r. zawartej / J. Lelewel. — Poznan : Nakladem. i Drukiem W. Stefanskiego, 1844. — 312 s.

71. Lelewel, J. Grobowe krolow polskich pomniki / J. Lelewel. — Poznan Jan Konstanty Zupanski, 1857. — 144 s.

72. Lelewel, J. Histoire de la Lithuanie et de la Ruthénie jusqu’a leur union définitive avec la Pologne conclue a Lublin en 1569 / J. Lelewel. — Paris ; Leipzig : Librairie A. Franck, 1861. — 228 p.

73. Lelewel, J. Histoire de Pologne. T. 1 / J. Lelewel. — Paris : Librairie Polonaise ; Lille : Vanackere, 1844. — 234 p.

74. Lelewel, J. Histoire de Pologne. T. 2 / J. Lelewel. — Paris : Librairie Polonaise ; Lille : Vanackere, 1844. — 117 p.

75. Lelewel, J. Ostatnie lata panowania Zygmunta Starego i pocz^tek panowania Zygmunta Augusta, wyci^g z rçkopismu Historji Polskiej / J. Lelewel. -Warszawa : Glücksberg N., 1821. — 242 s.

76. Lelewel, J. Pisma rozmaite / J. Lelewel. — Poznan : Jan Konstanty Zupanski, 1863. — 232 s.

77. Lelewel, J. Pojedynki w Polszcze / J. Lelewel. — Poznan : Ksiçgar-nia Jana Konstantego Zupanskiego, 1857. — 324 s.

78. Lelewel, J. Rozbiory dziel obejmuj^cych albo dzieje, albo rzeczy Polskie / J. Lelewel. — Poznan : Nakladem i Drukiem W. Stefanskiego, 1844. — 113 s.

79. Letowski, J. Comparative law science in the so called applied fields of law / J. Letowski // Comparative law review. — 1991. — № 2. — P. 21-34.

80. Letowski, J. Les problemes juridiques de la direction dans l’Administration / J. Letowski. — Wroclaw : Gd, 1977. — 166 p.

81. Letowski, J. Wspolczesne problemy prawniczych badan porown-awczych / J. Letowski // Studia praw. — 1987. — Z. 3. — S. 3-27.

82. Linde, S. B. O jçzyku dawnych Prusakow: rozbior dziela professora Vatera / S. B. Linde. — Warszawa : Druk. Xsiçzy Pijarow, 1822. — 520 s.

83. Linde, S. B. O statucie litewskim: ruskim jçzykiem i drukiem wydanym wiadomosc: z dwiema rycinami / S. B. Linde. — Warszawa : Nakladem i Drukiem Zawadzkiego i Wçckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Xiçgarzy Dworu Krolestwa Polskiego, 1816. — 311 s.

84. Long, T. J. Deciding whether conflicts with supreme court precedent warrant certiorari / T. J. Long // New York University Law Review. — 1984. -Vol. 59, № 5. — P. 1104-1119.

85. Madl, F. Comparative Synthesis on the Legal Oder of the Formation of Contracts / F. Madl // Acta juridical. — 1973. — № 1-2. — P. 214-218.

86. Maridakis, G. Droit, droit mondial, droit compare / G. Maridakis // Problemes contemporaines de droit compare. — Tokyo : Institutions: Purposes and Reality, 1962. — 193 p.

87. Markesinis, B. Foreign Law and Comparative Methodology: A Subject and a Thesis / B. Markesinis. — Oxford : Hart Publishing, 1997. — XXXII, 487 p.

88. Maskow, D. XII. Internationaler Kongres fur Rechtsvergleichung / D. Maskow // Staat und Recht. — 1986. — Jg. 35. — H. 11. — S. 898-904.

89. McCutchen, P. Mistakes, precedent, and the rise of the administrative state: Toward a constitutional theory of the second best / P. McCutchen // Cornell law review. — 1994. — Vol. 80, № 1. — P. 1-42.

90. Merryman, G. Comparative Law: Western European and Latin American Systems: Cases and materials / G. Merryman, D. Clark. — Stanford : Bobbs-Merrill, 1978. — 1278 p.

91. Milward, A. S. The European Rescue of the Nation-State / A. S. Milward. — London : Routledge, 2000. — 477 p.

92. New Perspective for a Common Law // International and Comparative Law Quarterly. — 1997. — Pt. 4. — P. 745-760.

93. Orücii, A. E. Symbiosis between comparative law and theory law: Limitations of legal methodology / A. E. Orücii. — Roterdam : Erasmus Universi-teit, 1982. — 22 p.

94. Perry, S. R. Judicial obligation, precedent and the common law / S. R. Perry // Oxford journal of legal studies. — 1987. — Vol. 7, № 2. — P. 215-257.

95. Peteri, Z. Le droit compare et la theorie socialiste de droit / Z. Pe-teri // Legal theory — comparative law. — Budapest : Akademiai Kiado, 1984. -P. 317-345.

96. Peterson, J. Decision-making in the European Union: Towards a Framework for Analysis / J. Peterson // Journal of European Public Policy. — 1995. -№ 2. — P. 69-93.

97. Peterson, J. Policy Networks and European Union Policy Marking: A Reply to Kassim / J. Peterson // West European Politics. — 1995. — № 18 (2). -P. 389-407.

98. Petrulakova, J. K poimu parovnavacia pravoveda / J. Petrulakova // Pravny obzor. — 1970. — № 6. — P. 711-712.

99. Pinder, J. European Communities: The Building of a Union / J. Pinder. — Oxford : Oxford University Press, 1991. — 248 p.

100. Pound, R. Comparative Law in Space and Time / R. Pound // The American journal of comparative law. — 1955. — Vol. 4. — P. 70-84.

101. Practise and Theory in Comparative Law / ed. by M. Adams, J. Bomhoff. — Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2022. — 342 p.

102. Precedent in law / ed. by L. Goldstein. — Oxford : Clarendon press, 1987. — 279 p.

103. Procés-Verbaux des séances : et documents Congres international de droit compare, Paris, 31 juillet — 4 août 1900 an / Société de Législation compare / secrétaire gen. F. Dagun. — Paris, 1905. — 621 p.

104. Puttfarken, H. Rechtsvergleichung / H. Puttfarken, K. Zweigert. -Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978. — 467 S.

105. Rabel, E. Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung / E. Rabel. — München : Hueber, 1925. — 24 S.

106. Radbruch, G. Über die method der Rechtsvergleichung / G. Radbruch // Monatschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform. — B., 1906. -S. 422.

107. Rakowiecki, I. B. O stanie cywilnym dawnych Slowian / I. B. Rakowiecki. — Warszawa : Rocznikr towar. przyj. nauk, 1920. — 16 s.

108. Reddish, M. N. Federal Courts / M. N. Reddish. — St. Paul : West Publishing Co, 1983. — 878 p.

109. Reimann, M. The Progress and Failure of Comparative Law in the Second Half of the Twentieth Century / M. Reimann // The American Journal of Comparative Law. — 2003. — Vol. 50. — P. 671-690.

110. Reitz, J. How to do Comparative Law / J. Reitz // The American Journal of Comparative Law. — 1998. — Vol. 46. — P. 617-635.

111. Rheinstein, M. Einfürung in die Rechtsvergleichung / M. Rheinstein. — München : C. H. Beck, 1974. — 236 S.

112. Roben, V. Le precedent dans la jurisprudence de la Cour internationale / V. Roben // German yearbook of international law = Jahrbuch fur internationales Recht. — 1989. — P. 382-407.

113. Roguin, E. Traité de droit civil compare / E. Rogiun. — Paris : Lausanne, 1904. — 359 p.

114. Rotondi, M. Inchiesto di diritto comparato: Scopi y metodi del diritto comparato / M. Rotondi. — Milano : Padova, 1973. — 762 p.

115. Saint-German, C. The doctor and student, or Dialogues between a doctor of divinity and a student in the laws of England, containing the grounds of those laws, together with questions and cases concerning the equity there of / C. Saint-German. — Cincinnati : Robert Clarke & Co, 1874. — 401 p.

116. Samuel, G. Comparative Law and Jurisprudence / G. Samuel // The International and Comparative Law Quarterly. — 1998. — Vol. 47. — 817 p.

117. Samuel, G. Epistemology and Comparative Law: Contribution from the Sciences and Social Sciences / G. Samuel // Epistemology and Methodology of Comparative Law / ed. M. van Hoecke. — Portland (Oregon) : Oxford, 2004. — 408 p.

118. Sauser-Hall, G. Function et méthode du droit comparé / N. SauserHall. — Geneva : Kündig, 1913. — 112 p.

119. Sbragia, A. Thinking about the European Future: the Uses of Comparison in Europolitics / A. Sbragia. — Washington : Brookings Institution, 1992. — 303 p.

120. Schlesinger, R. B. Formations of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems. Vol. 1-2 / R. B. Schlesinger. — New York : Oceana Publications, 1968. — 692 p.

121. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, H. A. Droit comparé: Theorie générale et principes / H. A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf. -Paris : Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1978. — 260 p.

122. Shrader-Frechette, K. Comparativist philosophy of science and population viability assessment in biology: Helping resolve scientific controversy / K. Schrader-Frechette // Philosophy of science. — 2006. — Vol. 73, № 5. — P. 817-828.

123. Siems, M. Comparative Law / M. Siems. — Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2022. — 433 p.

124. Silchenko, N. V. Quelgues aspects sociologiques de letud de la typologie des aktes normatifs / N. V. Silchenko // La creation du droit / Aspekt sociaux. — Paris, 1982. — P. 32-37.

125. Sim, R. Lewel of English Law / R. Sim, P. Pace. — London : Butter Worths, 1991. — 434 p.

126. Stefanovic, M. Porovnavanie prava: Social. pravna komparatistika / M. Stefanovic. — Bratislava : Veda, 1987. — 170 s.

127. Sypnowich, C. The Socialist Concept of Law / C. Sypnowich. — London : Oxford, 1991. — 162 p.

128. Szreniawski, J. Otwarcie seminarium «Komparatystyka w naukach prawnych» / J. Szreniawski // Biul. Lubelskiego t-wa nauk. Sect. A. — 1986. -Vol. 26, № 2. — S. 3-5.

129. Tokarczyk, R. A. General considerations on comparative law / R. A. Tokarczyk // Annales Universitet Mariae Curie-Sklodowska. — 1991. -Vol. 38. — S. 275-290.

130. Tokarczyk, R. A. Remarks on Functions of Comparative Law / R. A. Tokarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. — 1993. -Vol. 40. — S. 259-272.

131. Tokarczyk, R. Komparatystyka prawnicza a teoretyczne nauki prawne / R. Tokarczyk // Nauka Polska. — 1988. — R. 36, № 5. — S. 107-124.

132. Tokarczyk, R. Metody porownawcze w historii doktryn poli-tycznych i prawnych / R. Tokarczyk // Biul. Lubelskiego t-wa nauk. Sect. A. — 1986. — Vol. 26, № 2. — S. 13-19.

133. Tokarczyk, R. Rozwazania o funkcjach komparatystyki prawni-czej / R. Tokarczyk // Nauka Polska. — 1987. — R. 35, № 1. — S. 63-78.

134. Tokarczyk, R. Uwagi ogolne o niektorych modelach systemow prawnych / R. Tokarczyk // Panstwo i prawo. — 1986. — R. 41, z. 11. — S. 28-39.

135. Tokarczyk, R. Zalozenia teoretyczne komparatystyki prawniczej / R. Tokarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. — 1989-1990. -Vol. 36. — S. 311-327.

136. Vinogradoff, P. G. Folkland / P. G. Vinogradoff // English Historical Review. -1893. — January. — P. 1-17.

137. Vinogradoff, P. G. The Peasant Caste in Russia / P. G. Vinogradoff // Independent Review. — 1904. — Vol. IV, № 13. — P. 89-101.

138. Vinogradoff, P. G. Geschlecht und Verwandtschaft im altNorwegischen Rechte. Bd. VII: H-I / P. G. Vinogradoff // Zeitschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. — 1899. — S. 1-43.

139. Vinogradoff, P. G. The Reforming Work of the Tzar Alexander II ; The Meaning of the Present Development in Russia / P. G. Vinogradoff // Lectures on the History of the Nineteenth Century. — Cambridge, 1902. — P. 237-276.

140. Wallace, W. Introduction: The Dynamics of European Integration / W. Wallace. — London : Pinter/RIIA, 1990. — 320 p.

141. Waxman, W. Teaching Comparative Law in the 21st Century: Beyond the Civil / Common Law Dichotomy / W. Waxman // Journal of Legal Education. -2001. — Vol. 51. — 305 p.

142. Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. — New York : Clarendon Press, 1993. — 2256 p.

143. Werner, A. Le precedent administratif, source de legalite: Vers une reconnaissance du principe d’egalite / A. Werner // Actualite jur. Droit administratif. — 1987. — № 7/8. — P. 435-441.

144. Weston, M. An English Reader’s Guide to the French Legal System / M. Weston. — London ; New York : Distributed exclusively in the US and Canada by St. Martin’s Press, 1991. — 155 p.

145. Winterton, M. Comparative Law Teaching / М. Winterton // American journal of comparative law. — 1975. — № 23. — P. 68-75.

146. Wroblewski, J. Prawoznawstwo: Perspektywa technicystyczna i humanistyczna : (Z problemow III Kongresu Nauki) / J. Wroblewski // Panstwo i prawo. — 1986. — R. 41, z. 4. — S. 3-8.

147. Ziembinski, Z. La doctrine, source d’unification internationale du droit / Z. Ziembinski // Rapports polonais. — 1986. — P. 9-22.

148. Абрамович, А. М. Союз Беларуси и России: тенденции и направления сближения правовых систем / А. М. Абрамович // Информаци-

онный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь. — 1998. — № 9. — С. 13-17.

149. Азнагулова, Г. М. Рецепция права как форма взаимодействия национальных правовых систем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. М. Азнагулова. — Уфа, 2003. — 185 с.

150. Алексеев, С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. — М. : Проспект, 2009. — 576 с.

151. Алексеев, С. С. Общая теория права : в 2 т. Т. I / С. С. Алексеев. -М. : Юридическая литература, 1981. — 361 с.

152. Алексеев, С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С. С. Алексеев // Советское государство и право. -1987. — № 6. — С. 12-19.

153. Алексеев, С. С. Структура общей теории государства и права / С. С. Алексеев // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права : межвуз. науч. сб. / [редкол.: М. М. Славин [и др.]] ; АН СССР, Ин-т государства и права. — М., 1974. — С. 24-30.

154. Алеш, Г. Право и система методов его исследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. Алеш. — Л. : ИГиП РАН, 1980. — 20 с.

155. Ананич, С. М. Брачный договор (Республика Беларусь и Российская Федерация) / С. М. Ананич // Эффективность законодательства и современные юридические технологии : материалы междунар. школы-практикума молодых ученых-юристов, Москва, 29-31 мая 2008 г. / отв. ред. Т. Я. Хабриева. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2009. — С. 361-366.

156. Андреев, И. Д. Теория как форма организации научного знания / И. Д. Андреев. — М. : Наука, 1979. — 304 с.

157. Ансель, М. Методологические проблемы сравнительного права / М. Ансель // Очерки сравнительного права. — М., 1981. — С. 36-86.

158. Ардашкин, В. Д. Сравнительное правоведение: вопросы теории и методики / В. Д. Ардашкин // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2001. — № 1. — С. 94-97.

159. Аристотель. Метафизика / Аристотель. — СПб.-Киев : Эльга, 2002. — 832 с.

160. Аристотель. Политика / Аристотель. — М. : АСТ, 2002. — 393 с.

161. Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4 / Аристотель. — М. : Мысль, 1983. — 830 с.

162. Балашенко, С. А. Европейский Союз: правовые основы и принципы охраны окружающей среды / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова // Европейский Союз: история, политика, экономика, право : сб. науч. работ. -Минск : БГУ, 1998. — С. 213-218.

163. Баранов, Г. В. Научный метод: понятие, структура, функции / Г. В. Баранов ; Самар. гос. экон. ун-т. — Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. — 219 с.

164. Бартон, В. И. Ленин о применении сравнений при анализе социальных явлений // Вестн. БГУ. Сер. 3. — 1970. — № 2. — С. 19-24.

165. Бартон, В. И. Логика : учеб. пособие / В. И. Бартон. — Минск : Новое знание, 2008. — 363 с.

166. Бартон, В. И. Сравнение как средство познания / В. И. Бартон. -Минск : БГУ, 1978. — 128 с.

167. Батлер, У. Э. Право в сравнении. Теоретические подходы и модели / У. Э. Батлер // Ежегодник сравнительного права. 2022 / под ред. Д. В. Дож-дева. — М. : Статут, 2022. — С. 6-11.

168. Беркли, Э. Символическая логика и разумные машины / Э. Беркли. — М. : Изд-во иностранной литературы, 1961. — 260 с.

169. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования : пер. с англ. / Г. Дж. Берман. — М. : Изд-во МГУ, 1994. — 592 с.

170. Бернштейн, П. А. О логической форме аналогии / П. А. Берн-штейн // Ученые записки Калининградского государственного педагогического института. — Калининград, 1962. — С. 62-73.

171. Бехруз, Х. Методологические императивы сравнительного правоведения: традиции, проблемы, перспективы / Х. Бехруз // Право и политика. -2003. — № 7. — С. 19-23.

172. Бехруз, Х. Н. Методологические основы сравнительного правоведения : открытая лекция / Х. Н. Бехруз. — Киев ; Симферополь, 2007. — 238 с.

173. Бибило, В. Н. Судебные системы зарубежных стран / В. Н. Би-било. — Минск : Право и экономика, 2022. — 98 с.

174. Бигич, Е. Л. Сравнительное правоведение: природа и современные взгляды / Е. Л. Бигич // Ежегодник сравнительного правоведения. 2001. -М., 2002. — С. 66-71.

175. Богдановская, И. Ю. Сравнительное правоведение: начало века / И. Ю. Богдановская // Ежегодник сравнительного правоведения. — М., 2002. — С. 38-44.

176. Боенко, Н. И. Сравнительные социальные исследования в контексте целостного подхода / Н. И. Боенко // Рабочие тетради по компаративистике / СПбГУ. — СПб., 2002. — С. 13-17.

177. Бойцов, В. Я. Обзор публикаций по сравнительному правоведению: к 100-летию рождения науки сравнительного права / В. Я. Бойцов, Л. В. Бойцова // Российский журнал сравнительного права. — 2002. — № 1. -С. 311-323.

178. Бойцова, Л. В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века / Л. В. Бойцова, В. В. Бойцова // Юридический мир. -2002. — № 4. — С. 17-26.

179. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — Т. 16. — 616 с.

180. Бошно, С. В. Доктрина как форма и источник права / С. В. Бош-но // Журнал российского права. — 2003. — № 12. — С. 70-79.

181. Бровка, Ю. П. Беларусь и Россия: перспективы развития межгосударственных отношений / Ю. П. Бровка // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2022. — Вып. 2. — С. 5-19.

182. Бровка, Ю. П. Республика Беларусь в условиях интеграции / Ю. П. Бровка // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 2. — С. 3-5.

183. Бровка, Ю. П. Республика Беларусь и проблемы формирования правовой базы европейской безопасности / Ю. П. Бровка // Труды факультета международных отношений : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2022. — Вып. 2. — С. 51-54.

184. Вазюлин, В. А. Становление метода научного исследования / В. А. Вазюлин. — М. : МГУ, 1975. — 224 с.

185. Василевич, Г. А. Белорусское государство на рубеже веков / Г. А. Василевич. — Минск : Право и экономика, 2003. — 256 с.

186. Василевич, Г. А. Источники белорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г. А. Василевич. -Минск : Тесей, 2008. — 218 с.

187. Василевич, Г. А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» / Г. А. Василевич. — Минск : Интерпрес-сервис, 2003. — 256 с.

188. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь : учебник / Г. А. Василевич. — Минск : Интерпрессервис, 2003. — 831 с.

189. Василевич, Г. А. Конституционное правосудие / Г. А. Василевич. — Минск : Изд. центр БГУ, 2022. — 279 с.

190. Василевич, Г. А. Конституционно-правовые основы суверенитета Республики Беларусь : учеб. пособие / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -Минск : Веды, 2002. — 176 с.

191. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь. Научно-практический комментарий / Г. А. Василевич. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2005. -486 с.

192. Василевич, Г. А. Парламент Республики Беларусь / Г. А. Василевич. — Минск, 2005. — 318 с.

193. Василевич, Г. А. Развитие правовой системы Республики Беларусь в условиях европейской интеграции / Г. А. Василевич // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 7. — С. 14-17.

194. Василевич, Г. А. Современное белорусское государство и право и процессы глобализации / Г. А. Василевич // Юстиция Беларуси. -2004. — № 1. — С. 30-32.

195. Василевич, Г. А. Судебный прецедент как источник права / Г. А. Василевич // Юстиция Беларуси. — 2004. — № 7. — С. 46-50.

196. Василенко, О. Н. Актуальные проблемы онтологии форм права / О. Н. Василенко, А. И. Рябко // Философия права. — 2000. — № 2. — С. 60-69.

197. Васильев, А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории / А. А. Васильев. — М. : Юрлитинформ, 2009. — 268 с.

198. Вершок, И. Л. О познании социально-правовой действительности / И. Л. Вершок // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 окт. 2022 г. / [редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]]. -Минск, 2022. — С. 50-52.

199. Вершок, И. Л. О типах правосознания / И. Л. Вершок // Нормативная основа правовой системы Республики Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 28-29 апр. 2006 г. / Гродн. гос. ун-т. — Гродно, 2006. — С. 79-84.

200. Виноградов, П. Г. История правоведения (Курс для историков и юристов) : лекции, читанные в Императорском Московском Университете в осеннем семестре 1908/09 года / П. Г. Виноградов. — М. : Типо-литогр. Ю. Венеръ, 1908. — 238 с.

201. Виноградов, П. Г. Итоги XIX века / П. Г. Виноградов // История XIX века: Западная Европа и внеевропейские государства. Т. VIII, ч. 2 / под ред. Лависса и Рамбо ; пер. с фр. с доп. ст. П. Г. Виноградова [и др.]. — М., 1907. — С. 248-269.

202. Виноградов, П. Г. Местное самоуправление в Англии / П. Г. Виноградов. — СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1903. — 34 с.

203. Виноградов, П. Г. О прогрессе / П. Г. Виноградов // Вопросы философии и психологии. — М., 1898. — Кн. 42 (II). — С. 254-313.

204. Виноградов, П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе / П. Г. Виноградов. — М. : Зерцало, 2022. — 279 с.

205. Виноградов, П. Г. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии / П. Г. Виноградов. — СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1880. -338 с.

206. Витушко, В. А. Основы теории юридических понятий : монография / В. А. Витушко. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2022. — 260 с.

207. Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : учеб. пособие / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под общ. ред. В. А. Кучинского. — Минск : Амалфея, 2002. — 656 с.

208. Вшнеусю, А. Ф. Псторыя дзяржавы i права Беларус : вучэб. дапаможшк / А. Ф. Вшнеусю. — Мшск : Экаперспектыва, 2000. — 300 с.

209. Вшнеусю, А. Ф. Псторыя дзяржавы i права Беларус : вучэб. дапаможшк для студэнтау ВНУ юрыд. i пст. спецыяльнасцей / А. Ф. Вшнеусю ; Акад. МУС Рэсп. Беларусь. — Мшск : Акад. МУС Рэспублш Беларусь, 2003. — 319 с.

210. Вшнеусю, А. Ф. Псторыя дзяржавы i права Беларус у даку-ментах i матэрыялах / А. Ф. Вшнеусю, Я. А. Юхо. — Мшск : Акад. МУС Рэс-публт Беларусь, 2003. — 320 с.

211. Вшнеусю, А. Ф. Палпыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917-1953 гг.) / А. Ф. Вшнеусю. — Мшск : Тэсей, 2003. — 224 с.

212. Власов, В. И. Сравнительное правоведение : учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. — М. : КНОРУС, 2022. — 248 с.

213. Войтов, А. Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология / А. Г. Войтов. — М. : Эндемик, 2022. — 458 с.

214. Вольцер, А. К некоторым методологическим проблемам применения метода сравнения в общественных науках / А. Вольцер // Вопросы применения сравнительного метода исследования истории государства и права. — Будапешт : Изд-во ун-та Э. Лоранда, 1977. — С. 150-170.

215. Воронцов, В. М. Сравнительное уголовное право : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов : в 3 ч.] / В. М. Воронцов ; Частное учреждение образования «БИП — Ин-т правоведения». — Минск : БИП — Ин-т правоведения, 2022. — 20 с.

216. Гаврилов, О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование / О. А. Гаврилов. — М. : Ин-т государства и права РАН, 1993. -128 с.

217. Гегель, Г. В. Ф. Сочинения : в 14 т. Т. 1 / Г. В. Ф. Гегель. -М.-Л. : Соцэкгиз, 1930. — 424 с.

218. Гегель, Г. В. Ф. Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегель ; АН СССР, Ин-т философии. — М. : Соцэконлит, 1937. — 488 с.

219. Гегель, Г. В. Ф. Философия права : пер. с нем. / Г. В. Ф. Гегель ; ред. и сост.: Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц ; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. — М. : Мысль, 1990. — 524 с.

220. Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. — М. : Мысль, 1974. — 452 с.

221. Гельвеций, К. А. Об уме / К. А. Гельвеций. — М : Госсоцэкон-издат, 1938. — 396 с.

222. Глобализация и развитие законодательства : очерки / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, А. С. Пиголкин. — М. : Городец, 2004. — 464 с.

223. Гойман-Калинский, И. В. Элементарные начала общей теории права / И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк. — М. : Колос С, 2003. — 544 с.

224. Головко, А. А. Воздействие права на демократизацию и гуманизацию глобальных общественных процессов / А. А. Головко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2002. — Вып. 13. — С. 3-10.

225. Головко, А. А. Законность — универсальное явление в жизни человека / А. А. Головко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2001. -Вып. 11. — С. 17-29.

226. Головко, А. А. Законность и усмотрение (теоретические основы) / А. А. Головко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2004. -Вып. 15. — С. 50-59.

227. Головко, А. А. Современная теория конституции и ее исторические корни (к 210-й годовщине Конституции Польши, принятой 3 мая 1791 г.) / А. А. Головко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2002. — Вып. 12. -С. 16-23.

228. Головко, А. А. Современные проблемы государственного суверенитета в Республике Беларусь / А. А. Головко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 1999. — Вып. 10. — С. 99-112.

229. Головко, А. А. Теоретические основы демократии (конституционно-правовой аспект) / А. А. Головко. — Минск : Амалфея, 2003. — 180 с.

230. Головко, А. А. Человек, личность, гражданин / А. А. Головко. -Минск: Беларусь, 1982. — 80 с.

231. Графский, В. Ф. Всеобщая история права и государства : учебник для вузов / В. Ф. Графский. — М. : НОРМА, 2002. — 744 с.

232. Гурвич, Г. Д. Философия и социология права / Г. Д. Гурвич. -СПб. : Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. — 845 с.

233. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. — М. : Междунар. отношения, 1997. — 400 с.

234. Денисов, В. Н. К критике буржуазных концепций сравнительного правоведения / В. Н. Денисов // Современная буржуазная политико-правовая идеология: критический анализ. — Киев, 1985. — 158-187 с.

235. Джевонс, С. Основы науки : трактат о логике и научном методе / С. Джевонс. — СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1881. — 744 с.

236. Диас-Мелиан де Ханиш, М. В. Основы и природа правовой интеграции / М. В. Диас-Мелиан де Ханиш // Правоведение. — 2001. — № 6. -С. 173-178.

237. Довнар, Т. И. Белорусская государственность и историко-правовая наука / Т. И. Довнар // Беларусь — Китай : сб. науч. тр. Вып. 5 : Государство и право / [под общ. ред. Г. А. Василевича] ; Белорус. гос. ун-т, Респ. ин-т китаеведения им. Конфуция. — Минск, 2009. — С. 7-44.

238. Довнар, Т. И. Историко-правовая наука Беларуси: проблемы и перспективы / Т. И. Довнар // Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 20 / [редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]] ; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. -С. 5-31.

239. Доунар Т. I. Утварэнне беларускай савецкай дзяржавы / Т. I. Доунар // Юстыцыя Беларуш. — 2008. — № 1. — С. 72-74.

240. Доунар, Т. I. Беларуская дзяржаунасць: станауленне i ас-ноуныя этапы развщця / Т. I. Доунар // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 9. — С. 30-33.

241. Доунар, Т. I. Псторыя канстытуцыйнага права Беларус : мана-графiя / Т. I. Доунар, Г. А. Васiлевiч, I. А. Юхо. — Мшск : Права i эканомша, 2001. — 363 с.

242. Доунар, Т. I. !нстытут пакарання у XVI стагоддзi на Беларуси закон i рэчаюнасць / Т. I. Доунар // Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: Европейские стандарты в Республике Беларусь / отв. ред. В. В. Филиппов. — Минск, 2004. — С. 153-180.

243. Доунар, Т. I. Крынщы права Беларус перыяду Вялiкага княства Лггоускага / Т. I. Доунар // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купа-лы. Сер. 4, Правазнауства. — 2008. — № 1. — С. 29-32.

244. Доунар, Т. I. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР (да 90-годдзя прыняцця) / Т. I. Доунар // Конституция Республики Беларусь и вопросы правоприменения : материалы «круглого стола», состоявшегося 13 марта 2009 года на юридическом факультете БГУ / науч. ред. Г. А. Василевич ; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2022. — С. 25-34.

245. Доунар, Т. I. Праблема прававых крынщ Беларус перыяду Вялшага княства Лггоускага / Т. I. Доунар // Сацыяльна-эканамiчныя i пра-вавыя даследаваннi. — 2008. — № 2. — С. 86-103.

246. Доунар, Т. I. Праблема прававых крынщ Беларус перыяду Вялшага княства Лггоускага / Т. I. Доунар // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купалы. Сер. 4, Правазнауства. — 2008. — № 1. — С. 29-32.

247. Доунар, Т. I. Прагрэшуныя тэндэнцьи у развщщ старажытнага права Беларус / Т. I. Доунар // Юридический журнал. — 2005. — № 2. — С. 36-41.

248. Доунар, Т. I. Прынцыпы справядлiвасцi i законнасщ у ста-ражытным беларускiм заканадаустве / Т. I. Доунар // Законность и правопорядок. — 2008. — № 1. — С. 57-61.

249. Доунар, Т. I. Уз’яднанне Заходняй Беларус з Беларускай ССР / Т. I. Доунар // Юстыцыя Беларусг — 2009. — № 8. — С. 74-77.

250. Доунар, Т. I. Узаемадзеянне мiжнароднага права i права Беларуш у старажытны перыяд / Т. I. Доунар // Юстыцыя Беларусг — 2007. -№ 5. — С. 69-71.

251. Доунар, Т. I. Характэрныя рысы i асаблiвасцi прававога развщця Беларуш на важнейшых гiстарычных этапах / Т. I. Доунар // Весшк БДУ. Сер. 3. — 2009. — № 1. — С. 112-122.

252. Дробник, У. Методы социологического исследования в сравнительном праве / У. Дробник // Очерки сравнительного права. — М., 1981. -С. 177-186.

253. Дробязко, С. Г. Возрастание роли кодификации — универсальная генетическая закономерность становления, развития и функционирования права как системы / С. Г. Дробязко // Право.Ьу. — 2022. — № 3 (13). -С. 117-124.

254. Дробязко, С. Г. Генезис гражданского общества и основные этапы его развития / С. Г. Дробязко // Экономика. Управление. Право. — 2002. -№ 1. — С. 21-23.

255. Дробязко, С. Г. Идеология в праве как системе / С. Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2022. -Вып. 23. — С. 3-7.

256. Дробязко, С. Г. Личность в праве / С. Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2005. — Вып. 16. — С. 3-19.

257. Дробязко, С. Г. Общая теория права : учеб. пособие / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. — Минск : Амалфея, 2005. — 464 с.

258. Дробязко, С. Г. Оптимальный объем законодательного регулирования как необходимое условие развития правовой системы / С. Г. Дро-бязко // О совершенствовании законодательства Республики Беларусь и роли в этом процессе парламента. — Минск, 1999. — С. 33-40.

259. Дробязко, С. Г. Отрасли права и отрасли законодательства в правовой системе Республики Беларусь и их совершенствование / С. Г. Дробязко // Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь / [редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]] ; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2022. — Вып. 5. — С. 11-22.

260. Дробязко, С. Г. Политическая общесоциальная справедливость в праве как сущностная основа совершенствования правового законодательства / С. Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2001. — Вып. 11. — С. 3-16.

261. Дробязко, С. Г. Право как система и его закономерности / С. Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 1999. — Вып. 10. -С. 17-23.

262. Дробязко, С. Г. Правовые законы — юридическая основа всего нормотворчества / С. Г. Дробязко // Актуальные вопросы нормотворчества в Республике Беларусь : материалы науч.-практ. конф., Минск, 21 дек. 2000 г. / А. М. Абрамович [и др.] ; Нац. центр законопроект. деятельности при Президенте Республики Беларусь. — Минск, 2001. — С. 77-80.

263. Дробязко, С. Г. Правообразование, правотворчество, право-установление, их субъекты и принципы / С. Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. — Минск, 2003. — Вып. 14. — С. 15-34.

264. Дробязко, С. Г. Предмет, сфера, объект правового регулирования в условиях формирования социального правового государства и правового гражданского общества / С. Г. Дробязко // Выбр. навук. пр. Беларус. дзярж. ун-та : у 7 т. Т. 3 : Юрыспрудэнцыя. Эканомжа. М1жнародныя адносшы / [рэдкал.: В. М. Гадуноу (адк. рэд.) ^ шш.]]. — Мшск, 2001. — С. 9-24.

265. Дробязко, С. Г. Принципы в праве / С. Г. Дробязко // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. тр. — Минск, 2005. — С. 27-33.

266. Дробязко, С. Г. Природа социального правового государства и правового гражданского общества / С. Г. Дробязко // Конституционно -правовые проблемы формирования социального правового государства. -Минск, 2000. — С. 386-390.

267. Дробязко, С. Г. Современное правопонимание и его акценты / С. Г. Дробязко // Право и современность. — Минск, 1998. — С. 28-33.

268. Дробязко, С. Г. Социальная правовая система — право нового типа / С. Г. Дробязко // Вестник молодежного научного общества. — 2000. -№ 5-6. — С. 17-23.

269. Дробязко, С. Г. Социальное правовое государство и государство вообще (к вопросу определения) / С. Г. Дробязко // Весшк БДУ. Сер. 3. -1996. — № 2. — С. 45-48.

270. Дробязко, С. Г. Становление социальной правовой системы -закономерность формирования правового государства / С. Г. Дробязко // Кон-

ституционная и правовая реформа в Республике Беларусь. — Минск, 1997. -С. 6-8.

271. Дробязко, С. Г. Теоретические проблемы системного исследования факторов, подлежащих учету в процессе совершенствования законодательства / С. Г. Дробязко // Совершенствование законодательства Союза ССР и союзной республики. — Минск, 1990. — Гл. 1. — С. 5-32.

272. Дробязко, С. Г. Факторы, воздействующие на процесс становления белорусского права как системы / С. Г. Дробязко // Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики Беларусь : сб. ст. — Минск, 2022. — С. 8-14.

273. Дробязко, С. Г. Юридическая природа гармонизации законодательства в процессе его совершенствования / С. Г. Дробязко // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы : сб. науч. тр. : в 2 т. Т. 1. — Минск, 2008. — С. 77-82.

274. Дубовицкий, В. Н. Доктрина как источник права в романо-германской правовой семье / В. Н. Дубовицкий // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купалы. Сер. 4, Правазнауства. — 2008. — № 4 (75). — С. 10-15.

275. Дубовицкий, В. Н. Критика буржуазных концепций права / В. Н. Дубовицкий // Зарубежные общества / отв. ред. В. И. Бовш. — Минск : ОНИОН АН БССР, 1985. — С. 45-52.

276. Дубовицкий, В. Н. Правовая система Республики Беларусь и романо-германская правовая семья / В. Н. Дубовицкий // Проблемы интеграции правовой системы Республики Беларусь в европейское и мировое правовое пространство : материалы междунар. науч. конф., Гродно, 26-27 окт. 2001 г. / Гродн. гос. ун-т. — Гродно, 2002. — С. 38-41.

277. Дубовицкий, В. Н. Сравнительное правоведение в системе юридических наук / В. Н. Дубовицкий // Современные социально-экономические и правовые проблемы развития региона : материалы II Междунар. науч. конф. / отв. ред. В. П. Голубович. — Гродно, 1998. — С. 118-120.

278. Егоров, А. В. Административно-правовой механизм социально-правового контроля в клерикально-патриархальной правовой семье / А. В. Егоров // Актуальные проблемы совершенствования законодательства в России и странах СНГ : материалы Пятой заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — Калуга : Изд-во «Эйдос», 2022. — С. 151-154.

279. Егоров, А. В. Актуальные проблемы современного сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Материалы XIII Научной сессии. — Витебск : ВФ «МИТСО», 2022. — С. 12-20.

280. Егоров, А. В. Белорусская правовая система как объект сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. — 2022. — № 5. — С. 118-126.

281. Егоров, А. В. Белорусская правовая система на современной юридической карте мира / А. В. Егоров. — Киев-Львов : ЛУВС, 2022. — 34 с.

282. Егоров, А. В. Введение в теорию сравнительного правоведения / А. В. Егоров. — Новополоцк : ПГУ, 2007. — 192 с.

283. Егоров, А. В. Взаимодействие и интеграция правовых систем: общее и особенное правовой конвергенции / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. — 2002. — № 1. — С. 78-87.

284. Егоров, А. В. Иностранное право и сравнительное правоведение: опыт теоретико-прикладного взаимодействия / А. В. Егоров // Науков1 читан-ня. Присвячеш пам’ят В. М. Корецького : зб. наук. пр. / Кшвський ушверси-тет права НАН Украши. — Кшв, 2008. — С. 89-97.

285. Егоров, А. В. Иностранный правовой опыт в славянских правовых культурах: механизм и проблемы заимствования (на примерах Беларуси и России) / А. В. Егоров // Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире: место и значимость в развитии цивилизаций и культур (история, уроки, опыт, современность) : материалы междунар. науч.-теорет. конф., Витебск, 31 окт. — 1 нояб. 2002 г.: в 2 ч. Ч. 2 / Витеб. гос. ун-т ; [редкол.: В. А. Космач [и др.]]. — Витебск, 2002. — С. 49-52.

286. Егоров, А. В. Историографические основы теории сравнительного правоведения (XVIII — начало XX столетия) / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 13. -С. 111-115.

287. Егоров, А. В. Историографические основы теории сравнительного правоведения (периоды древнего времени и средневековья) / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. -2022. — № 5. — С. 99-102.

288. Егоров, А. В. Источники права в зарубежных правовых системах (сравнительный анализ романо-германских и англосаксонских правовых традиций) / А. В. Егоров // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, Правазнауства. -2008. — № 2. — С. 107-113.

289. Егоров, А. В. Источники формирования механизма правового заимствования / А. В. Егоров // Проблемы законности и правопорядка в Республике Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф. / Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 2000. — С. 400-402.

290. Егоров, А. В. К вопросу о концепции модельного Образовательного кодекса государств-участников СНГ / А. В. Егоров // Взаимодействие национальных образовательных систем стран СНГ как фактор повышения качества образования. — Минск, 2022. — С. 154-156.

291. Егоров, А. В. К вопросу о понятии «сравнительного права» / А. В. Егоров // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2022. — № 2. — С. 12-16.

292. Егоров, А. В. К вопросу о предмете сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже ХХ-ХХ1 веков : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Г. А. Зорина. — Гродно, 1998. — С. 214-216.

293. Егоров, А. В. К истории понятия сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Государство и право. — 2009. — № 3. — С. 91-96.

294. Егоров, А. В. Категория «правовая семья» в структуре теоретико-методологических оснований сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. -2022. — № 13. — С. 99-101.

295. Егоров, А. В. Китайская правовая система: новые подходы в оценке традиционного китайского права / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2006. — № 2. — С. 171177.

296. Егоров, А. В. Компаративистский анализ рецептируемых правовых элементов (на примере правовой системы Германии) / А. В. Егоров // Правовая система Беларуси: исторический опыт и перспективы развития : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т ; [редкол.: Н. И. Порубов [и др.]]. — Новополоцк, 2004. — С. 7-11.

297. Егоров, А. В. Компаративное измерение правовой рецепции / А. В. Егоров // Сучасш проблеми порiвняльного правознавства : зб. наук. пр. / за ред. Ю. С. Шемшученка, Я. В. Лазура ; упор.: О. В. Кресш, М. В. Савчин. -Ужгород-Кшв : Говерла, 2022. — 216 с. — С. 43-45.

298. Егоров, А. В. Компаративные свойства национальной правовой системы / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 14. — С. 18-27.

299. Егоров, А. В. Конституционные аспекты отечественного нормотворчества / А. В. Егоров // Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства : материалы междунар. науч. -практ. конф., Минск, 30-31 марта 2000 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Головко [и др.]. — Минск, 2005. — С. 59-63.

300. Егоров, А. В. Личность, общество, государство: взаимные права и обязанности / А. В. Егоров // Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашен-ко [и др.] ; науч. ред.: С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. — Минск : Юнипак, 2022. — С. 83-97 (200 с.).

301. Егоров, А. В. Международно-правовые аспекты регулирования трубопроводного транспорта / А. В. Егоров // Проблемы безопасности и надежности трубопроводного транспорта : тез. докл. II Науч.-техн. конф. / Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 1999. — С. 154-157.

302. Егоров, А. В. Местное нормотворчество как инструмент социального партнерства / А. В. Егоров // Совершенствование механизма регулирования трудовых и социальных отношений в системе социального партнерства и диалога : материалы IX Межвуз. науч.-практ. конф., посвященной 15-летию ВФ УО ФПБ «МИТСО». — Витебск, 2022. — С. 29-31.

303. Егоров, А. В. Методологические аспекты сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Актуальные проблемы государства и права : материалы респ. науч.-практ. конф., Витебск, 15-16 апр. 2005 г. / Витеб. гос. ун-т ; [редкол.: В. И. Пушкин [и др.]]. — Витебск, 2005. — С. 27-30.

304. Егоров, А. В. Методология сравнительного правоведения в трудах В. А. Туманова / А. В. Егоров // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — № 1. — С. 237-242.

305. Егоров, А. В. Метод сравнительно-правовой науки / А. В. Егоров // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. -2022. — № 3. — С. 30-40.

306. Егоров, А. В. Механизм заимствования иностранных правовых элементов в национальной практике правотворчества / А. В. Егоров // Правовые акты: социальная обусловленность, качество, применение и совершенствование : материалы межвуз. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 нояб. 1999 г. Белорус. негос. ин-т правоведения. — Минск, 1999. — С. 308-316.

307. Егоров, А. В. Механизм правового заимствования и сравнительное правоведение / А. В. Егоров // Правовое регулирование социально-экономических отношений в Республике Беларусь: опыт для Республики Беларусь : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24-25 апр. 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; [редкол.: И. М. Барановская [и др.]]. -Брест, 2022. — С. 28-31.

308. Егоров, А. В. Механизм правовой интеграции / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. -2022. — № 14. — С. 2-6.

309. Егоров, А. В. Наука сравнительного правоведения в интеграционно-правовой судьбе Беларуси / А. В. Егоров // Экономика и право переходного периода : материалы IV Междунар. науч.-метод. конф., Гродно, 6-7 апр. 2000 г. / Гродн. филиал негос. ин-та современных знаний ; [редкол.: Д. В. Голубович [и др.]]. — Гродно, 2000. — С. 127-128.

310. Егоров, А. В. Наука сравнительного правоведения и ее значение в национальной правовой системе / А. В. Егоров // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. Вып. 6 / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2022. — С. 32-38.

311. Егоров, А. В. Нормативное своеобразие белорусского права (сравнительно-правовая концепция) / А. В. Егоров // Право. Ьу. — 2022. — № 3. -С. 222-227.

312. Егоров, А. В. Нормативные основания правовой рецепции / А. В. Егоров // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2022. -№ 1 (30). — С. 14-18.

313. Егоров, А. В. Общая теория государства и права / А. В. Егоров. -Новополоцк : ПГУ, 1997. — 60 с.

314. Егоров, А. В. Объекты сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Формирование основ конституционного государства в Республике Беларусь : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь ; Полоц. гос. ун-т; [редкол.: Н.И. Порубов [и др.]]. — Новополоцк, 2001. — С. 273-278.

315. Егоров, А. В. Основы сравнительного правоведения : учеб. пособие / А. В. Егоров ; М-во образования Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т. -Новополоцк, 1999. — 276 с.

316. Егоров, А. В. О соотношении норм международного и национального права / А. В. Егоров // Право Украши. — 1993. — № 3. — С. 41-43.

317. Егоров, А. В. Правовая действительность и компаративный правовой элемент / А. В. Егоров // Государство и право. — 2022. — № 4. — С. 24-30.

318. Егоров, А. В. Правовая доктрина как объект сравнительного права / А. В. Егоров // Право и политика. — 2004. — № 9. — С. 10-15.

319. Егоров, А. В. Правовая идеология Республики Беларусь в структуре современного юридического образования / А. В. Егоров // Юридическое образование: традиции и новации : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Ку-палы ; [редкол.: Н. В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]]. — Гродно, 2022. — С. 24-29.

320. Егоров, А. В. Правовая интеграция и ее содержание / А. В. Егоров // Государство и право. — 2004. — № 6. — С. 74-84.

321. Егоров, А. В. Правовая интеграция (теоретические основы определения) / А. В. Егоров // Весн. Вщеб. дзярж. ун-та. — 2002. — № 2 (24). -С. 32-39.

322. Егоров, А. В. Правовая компаративистика и сравнительное изучение правовых систем / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 5. — С. 113-117.

323. Егоров, А. В. Правовая компаративистика как общеправовая методологическая наука (типовая модель сравнения и сравнительный метод) / А. В. Егоров // Пор1вняльне правознавство: сучасний стан 1 перспективи ро-звитку : зб. ст. / 1н-т держави 1 права 1м. В. М. Корецького НАН Украши, Кшвський нащональний ушверситет 1м. Тараса Шевченка, Координатор про-ект1в ОБСЕ в Украш, Американська асощащя юрист1в, Украшська асощащя пор1вняльного правознавства ; за ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, I. С. Гриценка. — Кшв, 2009. — С. 31-36.

324. Егоров, А. В. Правовая рецепция в условиях глобализации / А. В. Егоров // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития : материалы меж-дунар. науч.-практ. конф., Минск, 7-8 окт. 2022 г. / [редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]]. — Минск, 2022. — С. 139-140.

325. Егоров, А. В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Правоведение. — 2005. — № 2. — С. 155-161.

326. Егоров, А. В. Правовая система Беларуси на юридической карте мира: сравнительно-исторический экскурс и современная компаративная характеристика / А. В. Егоров // Актуальные проблемы международных отношений и современного мира : сб. науч. ст. / науч. ред.: В. Г. Шадурский, Е. А. Достанко ; отв. ред. Л. С. Большедворова. — Минск, 2022. — С. 34-43.

327. Егоров, А. В. Правовая система как объект сравнительно-правовых исследований / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2006. — № 8. — С. 246-250.

328. Егоров, А. В. Правовое заимствование как инструмент правовой интеграции / А. В. Егоров // Право и демократия. — Минск, 1999. — С. 107-120.

329. Егоров, А. В. Правовой интеграции Республики Беларусь — научную основу / А. В. Егоров // Система права и законодательства Республики Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. И. В. Гущина. — Гродно, 1999. — С. 51-55.

330. Егоров, А. В. «Правовой понятийный фонд» белорусского права / А. В. Егоров // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин) : материалы II Междунар. науч. конф., Витебск, 1-2 дек. 2022 г. / ВФ УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»». — Витебск, 2022. — С. 469-471.

331. Егоров, А. В. Правовые аспекты интеграции Беларуси в европейское правовое пространство / А. В. Егоров // Право Беларуси: истоки, традиции, современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 21-22 мая 2004 г. : в 2 ч. Ч. 2 / Полоц. гос. ун-т ; [редкол.: О. В. Мартышин [и др.]]. — Новополоцк, 2004. — С. 245-247.

332. Егоров, А. В. Правовые проблемы формирования идеологии Союзного государства Беларуси и России / А. В. Егоров // Международное публичное и частное право. — 2022. — № 1. — С. 34-36.

333. Егоров, А. В. Правовые, социальные и психолого-педагогические факторы одаренной личности в современной образовательной среде Республики Беларусь / А. В. Егоров // Поддержка одаренности — развитие креативности : материалы междунар. конгресса, Витебск, 22-27 сент. 2022 г. : в 2 т. Т. 1 / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Прищепа (гл. ред.), О. Грауманн, М. Н. Певзнер. — Витебск, 2022. — С. 30-38.

334. Егоров, А. В. Правоприменительная техника в сравнительно-правовых исследованиях / А. В. Егоров // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купалы. Сер. 4, Правазнауства. — 2022. — № 2. — С. 98-103.

335. Егоров, О. В. Предмет порiвняльного правознавства i предметний генезис порiвняльно-правових елеменлв / О. В. Егоров // Порiвняльне право-знавство. — 2022. — № 1-2. — С. 70-77.

336. Егоров, А. В. Решения органов местного управления и самоуправления в типологической характеристике национальной системы права / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 4. — С. 198-203.

337. Егоров, А. В. Светское право: от системы несовершенства к совершенной системе / А. В. Егоров // Альфа и Омега. — 2005. — № 2 (43). -С. 350-356.

338. Егоров, А. В. Система белорусского права в контексте традиций романо-германской правовой семьи / А. В. Егоров // Юридический мир. -2022. — № 6. — С. 57-61.

339. Егоров, А. В. Система сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Нормативная основа правовой системы Республики Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 28-29 апр. 2006 г. / Гродн. гос. ун-т ; [редкол.: И. В. Гущин [и др.]]. — Гродно, 2006. — С. 88-91.

340. Егоров, А. В. Системно-нормативный фактор функционирования белорусского права / А. В. Егоров // Материалы XIV Научной сессии преподавателей и студентов : сб. докл. / ВФ УО ФПБ «МИТСО». — Витебск, 2022. -С. 371-372.

341. Егоров, А. В. Сравнительная природа правовой рецепции / А. В. Егоров // Пор1вняльно-правов1 дослщження. — 2008. — № 1. — С. 61-66.

342. Егоров, А. В. Сравнительное познание правовой действительности / А. В. Егоров // Право. Экономика. Психология. — 2022. — № 1 (1). — С. 6-13.

343. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в Беларуси: история, традиции, тенденции / А. В. Егоров // Компаративистика-2022: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение, сравнительная политология : сб. ст. — М., 2022. — С. 34-44.

344. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в обеспечении национальных интересов постсоветских государств (методологические аспекты) / А. В. Егоров // Юридическая наука: Проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1 / Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2006. — С. 42-44.

345. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в системе средств правовой интеграции / А. В. Егоров // Проблемы интеграции Республики Беларусь в европейское и мировое правовое пространство : материалы междунар. науч. конф. / под ред. Н. В. Сильченко ; Гродн. гос. ун-т. — Гродно, 2002. -С. 51-53.

346. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в системе юридического образования Беларуси: традиции, тенденции, проблемы / А. В. Егоров // Lex Russica. — 2022. — № 7 (116). — С. 225-237.

347. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в современном юридическом образовании / А. В. Егоров // Юридическое образование: традиции и новации : сб. ст. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; [редкол.: Н. В. Сильченко (отв. ред.) [и др.]]. — Гродно, 2022. — С. 16-23.

348. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в структуре общетеоретического правового знания / А. В. Егоров // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2022. — № 1 (34). — С. 19-25.

349. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение в теории и практике правовой рецепции / А. В. Егоров // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2022. — № 2 (31). — С. 18-22.

350. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение и международно -правовые науки / А. В. Егоров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2022. — № 1. — С. 19-25.

351. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение и образовательные стандарты специальностей «Международное право», «Правоведение» / А. В. Егоров // Теория и практика стандартизации образования : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 янв. 2001 г.: в 2 ч. Ч. 2 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. акад. образования Белорус. гос. ун-та ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; Респ. ин-т высш. школы, Науч.-метод. центр учеб. книги и средств обучения. — Минск, 2005. — С. 60-62.

352. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение и правовая рецепция / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 6. — С. 164-167.

353. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение о некоторых особенностях дальнейшего развития советской правовой системы / А. В. Егоров // Радянське право. — 1992. — № 3. — С. 41-43.

354. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение, сравнительное право и международное частное право / А. В. Егоров // Правовое обеспечение экономических реформ в славянских государствах : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 окт. 2000 г. / Белорус. гос. экон. ун-т. — Минск, 2000. -С. 168-170.

355. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение : учеб. -метод. комплекс / А. В. Егоров ; М-во образования Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т. -Новополоцк, 2008. — 104 с.

356. Егоров, А. В. Сравнительное правоведение : учеб. пособие / А. В. Егоров. — Минск : Вышэйшая школа, 2022. — 255 с.

357. Егоров, А. В. «Сравнительное право» и формирование нового мирового правопорядка / А. В. Егоров // Формирование основ конституционного государства в Республике Беларусь : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т ; [редкол.: Н. И. Порубов [и др.]]. — Новопо-лоцк, 2001. — С. 45-49.

358. Егоров, А. В. Сравнительно-историческая школа белорусской юриспруденции / А. В. Егоров // !стор1я пор1вняльного правознавства як сфера наукових дослщжень : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Кресша, I. М. Ситара ; упор. О. В. Кресш. — Кшв-Льв1в : Л1га-прес, 2022. — С. 232-248 (412 с.).

359. Егоров, А. В. Сравнительно-правовой метод и установление содержания иностранного права / А. В. Егоров // Журнал российского права. -2005. — № 8. — С. 109-114.

360. Егоров, А. В. Теоретико-методологические основания сравнительного правоведения / А. В. Егоров. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. — 207 с.

361. Егоров, А. В. Теоретико-методологические основания сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания : материалы меж-дунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 18-19 мая 2022 г. : в 2 т. Т. 1 / [редкол.: А. Н. Пугачев (отв. ред.) [и др.]] ; Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 2022. -С. 42-48.

362. Егоров, А. В. Теоретические проблемы сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2004. — № 7. — С. 16-21.

363. Егоров, А. В. Типологическая характеристика белорусской правовой системы / А. В. Егоров // Государство и право. — 2022. — № 2. -С. 87-93.

364. Егоров, А. В. Типологическая характеристика источников белорусского права / А. В. Егоров // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, Пра-вазнауства. — 2022. — № 1. — С. 17-22.

365. Егоров, А. В. Третейские суды в Республике Беларусь: понятие, виды и источники правового регулирования / А. В. Егоров // Вестн. Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. — 2022. — № 8. — С. 77-82.

366. Егоров, А. В. Третейское правосудие в Республике Беларусь / А. В. Егоров // Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах: в 3 т. Т. 3. — Новополоцк : ПГУ, 2022. — С. 105-107.

367. Егоров, А. В. «Управленческое право» как форма социально-правового контроля в религиозно-общинной правовой семье / А. В. Егоров // Теоретические и прикладные проблемы социально-правового контроля и предупреждения преступности : сб. науч. ст. / ВГУ имени П. М. Машерова ; [редкол.: А. А. Бочков (отв. ред.) [и др.]]. — Витебск, 2022. — С. 26-27.

368. Егоров, А. В. Философия правового сравнения / А. В. Егоров // Ф1лософ1я пор1вняльного правознавства : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Кресша. -Кшв-Льв1в: Л1га-прес, 2022. — С. 176-194.

369. Егоров, А. В. Формы и методы взаимодействия правовых систем современности / А. В. Егоров // Порiвняльне правознавство. — 2022. — № 1-2. -С. 201-214.

370. Егоров, А. В. Французская правовая система / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. -2022. — № 13. — С. 140-144.

371. Егоров, А. В. Функции и цели науки сравнительного права / А. В. Егоров // Правовое регулирование государственного строительства в Украине и проблемы совершенствования законодательства : тез. докл. межрегион. конф. молодых ученых и аспирантов. — Харьков, 1992. — С. 8-9.

372. Егоров, А. В. Функции и цели сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 14. — С. 146-149.

373. Егоров, А. В. Эффективность нормотворчества и правовое заимствование / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2022. — № 4. — С. 198-203.

374. Егоров, А. В. Юридическое мышление и его типы (сравнительный анализ) / А. В. Егоров // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Э, Экономические и юридические науки. — 2004. — № 2. — С. 99-102.

375. Егоров, А. В. Юридическая практика и наука сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Наука — образованию, производству, экономике : материалы XX (67) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 12-13 марта 2022 г. : в 2 т. Т. 1 / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. — Витебск, 2022. — С. 239240 (404 с.)

376. Ерасов, Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций / Б. С. Ерас-ов. — М. : Аспект Пресс, 1998. — 536 с.

377. Еремин, В. М. Формальные методы и гуманитарные науки // Социально-экономические проблемы и экология : материалы IV Междунар. науч. конф. «От истории природы к истории общества: прошлое в настоящем и будущем» / В. М. Еремин ; Междунар. гос. эколог. ун-т. — М., 2003. — С. 23-24.

378. Ермакович, С. Л. Антитрестовское законодательство США и антимонопольный закон Республики Беларусь: сравнительный анализ / С. Л. Ермакович // Эффективность осуществления и защиты права как гарантия создания правового государства : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23 дек. 2004 г. / [редкол.: И. Н. Колядко (отв. ред.) [и др.]] ; Белорус. гос. ун-т, Ин-т переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. — Минск, 2005. -С. 145-147.

379. Забулионите, К. И. Методологические аспекты компаративистики: (Тип и типологический метод в сравнительных исследованиях) / К. И. Забулионите // Рабочие тетради по компаративистике / С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб., 2001. — С. 30-37.

380. Загайнова, С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения / С. К. Загайнова. — М. : НОРМА, 2002. — 176 с.

381. Загоскин, Н. П. История права Московского государства. Т. 1-2 / Н. П. Загоскин. — Казань : Университетская тип., 1877-1879. — 519 с. -Содерж.: Т. 1: Введение ; Внешняя история права ; О верховной власти в Московском государстве и о земских соборах. — 1877 ; Т. 2: Центральное управление Московского государства. Вып. 1: Дума боярская ; Приказы. -1879.

382. Загоскин, Н. П. Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца / Н. П. Загоскин. — Казань : Университетская тип., 1882. — 319 с.

383. Загоскин, Н. П. Метод и средства сравнительного изучения древнейшего обычного права славян вообще и русских в особенности / Н. П. Загоскин. — Казань : Университетская тип., 1877. — 52 с.

384. Загоскин, Н. П. Наука истории русского права. Ее вспомогательные знания, источники и литература : библиогр. указ. / Н. П. Загоскин. — Казань : Тип. Н. А. Ильяшенко, 1891. — 558 с.

385. Захарова, М. В. Сравнительное правоведение: вопросы теории и практики / М. В. Захарова. — М. : Проспект, 2022. — 160 с.

386. Здрок, О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран : курс лекций [для студентов вузов] / О. Н. Здрок. — Минск : БГУ, 2004. — 146 с.

387. Зивс, С. Л. О методе сравнительного исследования в науке о государстве и праве / С. Л. Зивс // Советское государство и право. — 1964. -№ 3. — С. 23-35.

388. Иванов, Н. Г. Сравнительный метод в советском уголовном праве / Н. Г. Иванов // Правоведение. — 1988. — № 2. — С. 33-39.

389. Иванов, О. И. Сравнительный подход и сравнительные социальные исследования / О. И. Иванов // Рабочие тетради по компаративистике / С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб., 2001. — С. 8-11.

390. Иеринг, Р. Дух римского права на различных ступенях его развития / Р. Иеринг. — СПб. : Типография В. Безобразова и Ко, 1875. — 321 с.

391. Ильин, В. В. Теория познания: Введение. Общие проблемы /

B. В. Ильин. — М. : ЛИБРОКОМ, 2022. — 165 с.

392. История XIX века. Западная Европа и внеевропейские государства / А. Ваддингтон [и др.] ; под ред.: Лависса и Рамбо ; пер.: П. Г. Виноградов [и др.]. — М. : Изд. Т-ва «Бр. А. и И. Гранатъ и Ко», 1906. — 318 с.

393. Источники права : проблемы теории и практики : материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 27 февр. 2022 г. / [редкол.: В. И. Павлов (отв. ред.) [и др.]]. — Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2022. — 190 с.

394. Казимирчук, В. П. Право и методы его изучения / В. П. Кази-мирчук. — М. : Юридическая литература, 1965. — 204 с.

Методологические основания современной юридической науки: постановка проблемы

Вестник МГТУ, том 17, № 4, 2022 г.

стр. 759-768

УДК 340.115

В.Н. Самородов

Методологические основания современной юридической науки: постановка проблемы

V.N. Samorodov

Methodological foundations of modern jurisprudence: Statement of a problem

Аннотация. В статье методология юридической науки рассматривается как многоуровневое образование, включающее в себя философские, логические, общенаучные, частнонаучные, юридические и междисциплинарные методы познания. Отмечается, что философские методы задают стратегию юридического познания, логические обеспечивают его рациональную прозрачность, общенаучные методы определяют принципы научного познания как такового и научный статус юриспруденции, частнонаучные характеризуют специфику познания социальных явлений, собственно юридические методы ориентированы на рассмотрение собственно юридических феноменов и процессов. Особое внимание уделяется освещению проблемы метода в современной отечественной литературе по правовой проблематике.

Abstract. In the paper the methodology of jurisprudence has been viewed as a multilevel formation that includes philosophical, logical, general scientific, particular scientific, juridical and interdisciplinary methods of cognition. It has been noted that philosophical methods set a strategy of juridical cognition, logical ones provide its rational clarity, general scientific methods define principles of scientific cognition as it is and set the scientific status of the science of law, particular scientific methods reflect the peculiarity of cognition of social phenomena, juridical methods define the specific character of the juridical cognition. Special attention has been paid to the problem of the method in modern domestic literature dealing with juridical problems.

Ключевые слова: метод, методология, философия, логика, наука, юриспруденция, юридическое познание, диалектика, метафизика, индукция, дедукция, юридическая конструкция

Key words: method, methodology, philosophy, logic, science, jurisprudence, juridical cognition, dialectics, metaphysics, induction, deduction, juridical construction

1. Введение

Проблема метода является ключевой для научного познания. Действительно, конечный результат познавательной деятельности зависит не только от того, кто действует и на что направлено действие, но и от того, как осуществляется этот процесс, какими принципами он регламентируется, какие приемы и средства при этом применяются. Это и есть вопрос о выборе метода, который должен быть адекватен объекту исследования, соответствовать его цели и задачам. Только благодаря методу можно прийти к истине, правда, его не следует мистифицировать и полагать, что решив проблему метода, автоматически решается и проблема истины. Порой излишняя увлеченность методом приводит к забвению истины. Исследователь погружается в методологические штудии, пытается выработать универсальный метод познания, с помощью которого возможно решить любые познавательные задачи. Следует заметить, что поиск такой универсальной «отмычки», о чем свидетельствует история науки, оказался безрезультатным и то, что было естественно и прогрессивно для Нового времени, вряд ли является таковым для сегодняшнего дня. Теперь задача состоит не в поиске единственно правильного, универсального метода познания, а в ситуации методологического плюрализма, в выработке стратегии и тактики собственной познавательной деятельности, соответствующих изучаемому объекту, фундаментальным методологическим принципам и своим ценностным установкам. Следует помнить, что наличие метода — это, безусловно, необходимое условие научного познания, но отнюдь не достаточное.

Как представляется, такого рода подходом имеет смысл руководствоваться и в юридической науке, которая пребывает в общем пространстве науки и во многом детерминирована процессами, протекающими в данной сфере. Принцип методологического плюрализма становится одним из руководящих принципов познавательной деятельности, но он вовсе не предполагает отказ от методологии, а требует сосредоточенности при выборе соответствующих для того или иного исследования методологических оснований и четкого обоснования соответствующих методов. К сожалению, представители юридической науки часто недооценивают роль методологии. В этом смысле исследования, ориентированные на целостный анализ методологических принципов и оснований юридической науки, представляются весьма актуальными и значимыми.

759

Самородов В.Н. Методологические основания современной…

2. Проблема метода в современной отечественной литературе по правовой проблематике

В последнее десятилетие наблюдается рост интереса к методологической проблематике, о чем свидетельствуют и публикуемые сборники статей, и проведение научных конференций. Однако складывается впечатление, что на нынешнем этапе исследователи пытаются заполнить лакуны, которые возникли в контексте советского правоведения, исходившего из принципов единственно верной теории. Утратив прежний теоретический дом, предпринимаются попытки даже не построить новый, а вселиться в уже отстроенные теоретические здания. Отсюда интерес к феноменологии, юридической герменевтике, синергетике, методам социологии, психологии и т.п.

Представляется целесообразным отечественную литературу по данной теме разделить на три группы: дореволюционную, советскую и постсоветскую (современную). В дореволюционных источниках методологические проблемы рассматривались преимущественно в контексте философии права, которая понималась либо как философская, либо как юридическая, тяготеющая к позитивной юриспруденции, дисциплина.

В советском правоведении методологическая проблематика выходит на первый план в середине 60-х — конце 80-х гг. прошлого века. Естественно, она основывалась на принципах марксизма-ленинизма, но в середине 80-х, в так называемое «перестроечное время», происходит критическое переосмысление этих принципов в духе «социализма с человеческим лицом», а методологическое внимание юристов уже заметно смещается в область ценностно-мировоззренческих аспектов правоведения.

В 1990-х гг. юридическая наука в основном уходит от масштабных исследований методологической проблематики. Именно на это обращают внимание в начале 2000-х гг. Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц, А.В. Поляков, Н.Н. Тарасов, В.М. Сырых и др. Ими была остро поставлена проблема необходимости проведения серьезных исследований, ориентированных на выявление методологических оснований и принципов юриспруденции. За последнее десятилетие появилось значительное число работ, посвященных как методологии юридической науки в целом, так и анализу отдельных ее принципов. Что касается первого, то здесь особо хотелось бы отметить работы И.М. Байтина, Д.А. Керимова, В.С. Нерсесянца, П.А. Оль, А.В. Полякова, В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова, А.В. Юшко, Е.Н. Ярковой. Правда, следует отметить, что целый ряд работ названных авторов представляют собой учебные издания. Что касается работ, рассматривающих отдельные методологические принципы, то имеет смысл выделить следующие сюжеты. Во-первых, работы, посвященные принципу историзма. Следует отметить, что этот принцип играл существенную роль и в советском правоведении, поскольку органично вписывался в марксистско-ленинскую идеологию, в рамках которой и приобрел свое теоретическое завершение. В современной отечественной юридической литературе данный принцип рассматривается вне идеологического контекста, о чем свидетельствуют работы В.П. Малахова, В.С. Сырых и др. Во-вторых, обращение пристального внимания на принцип системности и системный подход. Данный принцип, не говоря уже о подходе, также не противоречил базовым положениям господствовавшей в советский период идеологической системы. Благодаря чему нашел свое отражение в целом ряде работ (Д.А. Ли, А.В. Оболонский, Ю.С. Решетов, В.Д. Рудашевский и др.) и диссертационных исследований (В.Н. Протасов, Л.Б. Тиунова) 70-80-х гг. прошлого века. Причем следует отметить, что эти работы затрагивали не только общетеоретические проблемы права, но и обращались к конкретным отраслям права. Примером здесь могут служить монография Д.А. Ли «Преступность в России: системный анализ» и диссертация В.Н. Протасова «Гражданский кодекс с позиций системного подхода». Данная тенденция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствуют работы М.В. Глигич-Золотаревой, К.С. Захаровой, А.В. Птушенко (его монографию «Системная парадигма права» хотелось бы отметить особо), А.Б. Ходзинской и Е.А. Шапиро, а также докторская диссертация А.И. Бойко «Системная среда уголовного права» и кандидатская В.М. Коростылева «Проблемы системного и формально-логического анализа права». В-третьих, особый интерес представляют работы, посвященные синергетическому подходу в праве (прежде всего это цикл статей К.В. Шундикова), кандидатские диссертации В.А. Груниной «Синергетические основы правового регулирования» и В.В. Шишкина «Синергетический подход в теории права». За последнее десятилетие появилось большое количество работ по данной тематике (С.Р. Аблеев, Г.М. Барашков, О.В. Барышников, Л.В. Голоскоков, О.А. Григорьев, А.Р. Губайдуллин, М.В. Данилов, Н.Г. Демидова, М.К. Кроз, В.В. Озеров, А.В. Пишулин, К.Е. Сигалов, Н.А. Эккельман и др.). Является ли интерес к синергетике, проявленный юристами, отражением фундаментальности и универсальности ее методологических принципов или данью моде — покажет время. В-четвертых, работы, посвященные новому осмыслению принципа нормативности, что фиксируется в понятии «нормативная система». Теоретическим основанием здесь выступает комплекс идей, предложенный аргентинским правоведом русского происхождения Е.В. Булыгиным, которые нашли отклик у отечественных исследователей (А.С. Болдарев, Е.Н. Тонков, Н.И. Сатохина и др.). В-пятых, работы, в которых предпринимаются попытки выстроить новую парадигму юридического знания на основе теоретико-методологических принципов,

760

Вестник МГТУ, том 17, № 4, 2022 г.

стр. 759-768

заложенных в контексте философских познавательных стратегий, таких как феноменология, герменевтика, постпозитивизм и т.п.

Кроме того, существует огромный массив литературы, посвященной методологии науки в целом, характеристике современного постнеклассического этапа ее развития, анализу собственно юридических методов.

3. Философско-методологические основания юридической науки

Методология — многоструктурное образование, в рамках которого может быть выделено несколько уровней. Следует отметить, что при классификации методов традиционно учитывается их роль и место в научном познании, степень общности и широта применения. Исходя из этого, представляется возможным выделить следующие основные группы методов: философские; логические; общенаучные; частнонаучные; дисциплинарные и междисциплинарные.

Заметную роль, что обусловлено общим развитием постнеклассической науки, в юриспруденции играют философские принципы и методы познания. Именно они задают стратегию познания, определяют теоретическую парадигму исследования, что в ситуации методологического плюрализма имеет большое значение. Если советские правоведы могли особо не заботиться о теоретикометодологических основаниях своих исследований, поскольку в те годы все находились в рамках одной, марксистско-ленинской парадигмы, то современные исследователи вынуждены искать свой теоретический дом и обосновывать, почему именно в рамках данного подхода ведется исследование. А подходов ныне много. Юридические проблемы можно решать и с феноменологических позиций, и структуралистских, в рамках системного подхода, синергетических идей, принципов герменевтики и структурно-функционального анализа и т.д. Причем, несмотря на свободу, выбор своего теоретического пристанища должен быть обоснован, соответствовать принципам объективности и единства предмета и метода. Вне философской рефлексии такой выбор сделать невозможно. Кроме того, именно философия осуществляет теоретическую разработку двух важнейших принципов, на базе которых строится соответствующая методология: принципа историзма, который приобретает фундаментальное значение в постнеклассический этап развития науки и принципа системности. Принципы историзма, системности, объективности, единства предмета и метода являются фундаментальными принципами научного познания, в том числе и юридического. В условиях же методологического плюрализма этими принципами можно руководствоваться лишь в контексте определенной философской доктрины, философского направления. Наиболее древними являются диалектический и метафизический подходы к действительности. Однако философские методы не сводятся только лишь к этим двум предельным методологическим основаниям. По сути, каждая философская концепция выполняет методологическую функцию, в той или иной степени ориентирует, направляет познавательный процесс. Так, в современной науке достаточно широко используются методологические принципы, разработанные в рамках аналитической философии, феноменологии, герменевтики и других философских направлений.

Итак, прежде чем приступать к любому исследованию, необходимо определиться, какой метод наиболее адекватен цели и задачам исследования. В стратегическом плане это означает, рассматриваем ли мы то или иное явление, руководствуясь принципами всеобщей связи, становления и развития, или же нас интересует выявление предельных оснований, задающих саму возможность существования того или иного объекта или явления. В первом случае мы придерживаемся диалектического подхода, во втором -метафизического.

Традиционно выделяют следующие важнейшие принципы диалектического метода: объективность, всесторонность, конкретность, принцип противоречия, историзм (Кохановский, 1992). Часто именно эти принципы отождествляются с фундаментальными критериями научного исследования как такового, в том числе и по юридической проблематике. Следует отметить, что в контексте развития постнеклассической науки принцип историзма играет особую роль как в научном познании в целом, так и в юридической науке.

Историзм — принцип подхода к действительности как развивающейся, изменяющейся во времени (понятие «время» также приобрело особое значение в постнеклассической науке). Зародился он в контексте западноевропейского Просвещения, особый смысл приобрел в немецком классическом идеализме (прежде всего, конечно, у Гегеля) и марксизме, который имел определяющее влияние на советскую науку, в том числе и юридическую. Право, руководствуясь принципом историзма, необходимо рассматривать в конкретно-исторических условиях и в связи с другими модусами социальной жизни (мораль, политика, экономика и т.д.).

На базе принципа историзма формируется исторический метод, к которому относятся сравнительно-исторический и генетический методы. Применительно к юридической науке, благодаря сравнительно-историческому методу, посредством сравнения выявляется общее и особенное в

761

Самородов В.Н. Методологические основания современной…

историческом развитии правовой системы в целом и форм права в частности, осуществляется познание исторических ступеней развития права, его связь с другими модусами социальной жизни (право и мораль, право и политика, право и экономика и т.д.). Генетический метод ориентирует научное познание на исследование возникновения, происхождения и становления права как развивающегося явления. Здесь необходимо начать с анализа исходного состояния и вывести из него последующие состояния.

Следует заметить, что историческая методология имеет как свои неоспоримые преимущества, так и ряд ограничений. К преимуществам можно отнести, например, вписанность инструментария исторической методологии во все другие методологии; к возможным недостаткам — нарративную основу историко-правового знания, увеличивающую вероятность произвольных аналогий в конструировании исторических процессов и опасность подмены исторических закономерностей временной совмещенностью и однообразием фактического материала (Малахов, 2009). В связи с этим научное познание в целом и юридическая наука в частности не могут ограничиться лишь исторической методологией, призванной, несмотря на всю свою важность, решать лишь определенный круг задач. Необходимо ее дополнение другими, не противоречащими ей методологическими принципами и методами. Следует особо отметить взаимодействие исторической методологии с системным подходом и методами синергетики.

Принцип системности, системный подход, ориентированные на исследование социальных объектов (в том числе и права) как систем, раскрытие целостности объекта, играют весьма существенную роль в юридической науке.

Право представляет собой, с одной стороны, сложноорганизованную систему, состоящую из большого числа элементов, с другой — само является элементом системы более высокого ранга. Будучи элементом системы, право обладает целым рядом функций (основных и неосновных). Так, Т. Парсонс (2000) основной функцией правовых институтов считал интеграцию. Ту же самую задачу выполняют обычаи. В связи с этим необходимо определить, во-первых, каков баланс функций и дисфункций внутри системы права в рамках выполнения той или иной функции, какой из элементов правовой системы не способствует достижению функционального результата; во-вторых, имеется ли внутри системы права функциональные эквиваленты, т.е. такие элементы системы, которые либо дублируют выполнение данной функции, либо, наряду с выполнением собственной, способны взять на себя решение дополнительной задачи; в-третьих, диапазон необходимых или вынужденных изменений, при котором правовая система может продолжить свое существование и не ставит под угрозу существование той системы, элементом которой, в свою очередь, она является.

Как уже отмечалось, по сути, любая философская концепция разрабатывает методологические принципы и приемы. В этом смысле выбор той или иной философской парадигмы обусловлен спецификой объекта исследования, его целью и задачами, мировоззренческой позицией и ценностными установками автора.

Итак, философия предоставляет юридической науке наиболее общие методологические принципы. Философские методы не всегда дают о себе знать в явном виде, они могут применяться стихийно, неосознанно. Кроме того, философия выполняет и аксиологическую функцию, формируя определенные мировоззренческие, ценностные установки, которые влияют, подчас весьма серьезно, на процесс научного исследования.

И, наконец, только философия способна в полной мере осуществить исполнение критической функции. Причем критика понимается здесь как удержание позитивного. В своей работе «Спор факультетов» И. Кант, сравнивая юридический и философский факультеты, указывал на то, что юридический факультет (равно как и теологический) выполняет апологетическую функцию по отношению к существующему положению вещей; философский же — критическую функцию. Необходимость же критики внутри науки очевидна. Крупнейший философ ХХ в. К. Поппер считал, что принцип «все открыто для критики» является «величайшим методом науки».

4. Принципы логики и их применение в юридической теории и практике

Если философская методология задает стратегию познания, то логические принципы и законы лежат в основании рационального мышления как такового. Юридическая наука и юридическая практика в принципе невозможны без знания логики.

Следует отметить, что логика зародилась в контексте античной культуры во многом благодаря проблемам, возникшим при принятии судебных решений в демократическом обществе. Платон по этому поводу горестно восклицал: «В судах никому нет дела до истины, важна лишь убедительность». В свою очередь, Аристотель, для которого вопрос об истине был не менее актуален, приступил к созданию аналитики, которая имеет отношение к строгой науке, спору ради истины. По мнению Аристотеля, доказательство способно убеждать, потому что носит логически необходимый (аподиктический) характер.

762

Вестник МГТУ, том 17, № 4, 2022 г.

стр. 759-768

Таким образом, есть принципы, которые не зависят от привносимых обстоятельств, они сугубо формальны и следование им общеобязательно, если речь идет о рациональном познании и опыте. Эти принципы фиксируются в правилах образования понятий, суждений и умозаключений, правилах доказательства и аргументации.

Образование понятий в снятом виде демонстрирует нам саму суть процесса научного исследования. Выделяют следующие способы образования понятий: анализ и синтез, абстрагирование, сравнение и обобщение. Как правило, все эти процедуры использует любой исследователь, какой бы научной, теоретической или практической проблемой он не занимался. В понятии фиксируются только существенные признаки предмета (объекта). Существенные признаки могут быть безотносительными и относительными, т.е. признак считается существенным в том или ином отношении к ситуации (например, при квалификации преступления возраст обвиняемого может являться существенным признаком, а национальность, как правило, нет). Благодаря понятию обеспечивается точность и строгость не только процесса познания, но и юридической практики. Действительно, любой закон начинается с определения понятий, чтобы исключить двусмысленность и разное толкование. Понятие всегда однозначно. Если существенные признаки не определены, мы имеем дело просто со словами, что делает трудноосуществимой юридическую практику.

Наряду с методами анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, используемыми как для познания объекта, так и для образования понятий, в логике представлены методологические принципы и методы, ориентированные на выявление связи понятий в суждении и правила построения умозаключений. Суть умозаключения состоит в том, что оно обеспечивает логический вывод. Следует заметить, что истинность вывода может быть проверена логическими средствами без обращения к опыту.

Умозаключения можно вывести индуктивным или дедуктивным путем. Особую остроту спор о том, какой метод познания — индукция или дедукция — является основополагающим, приобрел в контексте новоевропейской философии и науки. В дедуктивных умозаключениях логический вывод необходимо следует из посылок. Если посылки истинны, то и заключение будет истинным при условии соблюдения правил терминов, посылок и фигур. Здесь речь идет о достоверном знании. При индукции же логический вывод следует из посылок с определенной степенью вероятности, заключение является более или менее правдоподобным. Впрочем, говорить о несовместимости этих двух методологических принципов, отождествлять подлинно научное познание с одним из них, вряд ли оправдано.

Очевидно, что в юридической науке, равно как и в юридической практике, эти два метода имеют существенное значение. Вряд ли какое-нибудь научное исследование или юридическое расследование сможет обойтись без индуктивного и дедуктивного методов. Благодаря индукции на базе известных фактов можно прийти к общему выводу как в теоретическом, так и практическом плане (например, о виновности или невиновности того или иного лица). Правда, следует иметь в виду, что все факты и обстоятельства (а только это гарантирует достоверность вывода) вряд ли будут известны, а, соответственно, вывод может быть опровергнут. Дедукция же позволяет развернуть, исходя из общего основания, цепочку гипотез (или, говоря юридическим языком, версий), которая в дальнейшем может быть подтверждена или опровергнута (верифицируема или фальсифицируема). Верификация и фальсификация — два принципа, лежащие в основе развития как научной теории в целом, так и юридической практики в частности.

Ну и, конечно же, особое место в юриспруденции занимают принципы доказательства и аргументации. Доказательство представляет собой логическую операцию обоснования истинности или ложности одних суждений с помощью других, считающихся истинными. Результат логического доказательства не зависит от внешних факторов: мнений, точек зрения, оценок, предрассудков. Оно базируется только на логических составляющих, в отличие от аргументации, которая допускает использование и внелогических средств. Например, ссылка на авторитет как аргумент при доказательстве недопустима, при аргументации вполне может быть обоснована.

Доказательство имеет трехчленную структуру: тезис (что?), аргументы (на основании чего?) и демонстрация (каким образом?). К тому же оно весьма жестко регламентировано.

Коль скоро существует доказательство, то предусматривается и опровержение. Различают три вида опровержений: опровержение тезиса, опровержение аргументов, опровержение демонстрации. Любое опровержение, по сути, сводится либо к доказательству антитезиса при соблюдении всех принципов и правил доказательства, либо к обнаружению ошибок, связанных с нарушением правил тезиса, аргументов и демонстрации.

Итак, логические принципы и методы исследования играют весьма существенную роль в науке целом и в юридической науке и практике в частности, поскольку обеспечивают рациональную прозрачность научного познания. Эта прозрачность связана с соблюдением логических правил, нарушение которых с неизбежностью приводит к разрушению пространства познавательной

763

Самородов В.Н. Методологические основания современной…

деятельности, а в юридической практике может привести к весьма трагическим последствиям. Логическая форма — это то, что держит и не позволяет «сорваться» в тотальное бесчинство.

5. Общенаучные и частнонаучные методы исследования в юридической науке

В рамках научного познания различают два уровня: эмпирический и теоретический. Эмпирическое исследование ориентировано на факты. Однако к факту всегда примешаны теоретические представления. Развитие этого принципа приведет к тому, что в постнеклассической науке тезис о том, что факты изначально теоретически нагружены, станет общепризнанным. Тем не менее, несмотря на ярко выраженную взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней, комплекс познавательных задач, стоящих перед ними, различен.

К методам эмпирического исследования традиционно относят наблюдение, эксперимент, эмпирическое (непосредственное) сравнение, описание, измерение.

Наблюдение — целенаправленное изучение предмета, опирающееся на данные органов чувств. Оно широко применяется как в естественных, так и социально-гуманитарных науках, но в последних имеет некоторые особенности. Так, в юридической науке результаты наблюдения зависят не только от личности наблюдателя, его ценностных установок как в социально-гуманитарных науках в целом, но и нормативной системы права. Кроме того, в юридической практике наблюдение обусловлено той позицией, которую занимает индивид в рамках того или иного юридического действия, будучи изначально в него включенным. Наряду с включенным наблюдением, юридическая наука использует и невключенное. Например, целью исследования может быть анализ и выявление наиболее эффективных форм и методов проведения допроса, что предполагает присутствие на указанном мероприятии. В данном случае, исследователь не вправе вмешиваться в его ход, а должен лишь фиксировать происходящее под углом зрения эффективности.

Одно из центральных мест в процессе научного познания занимает эксперимент. Экспериментальное подтверждение или опровержение существующей теории или выдвинутой гипотезы является своего рода критерием их истинности или ложности. Часто говорят о самодостаточности эксперимента. Но в юридической науке провести эксперимент не всегда возможно. Например, при изучении происхождения государства вряд ли применим метод эксперимента (разве что мысленный). Однако эксперимент можно использовать для определения оптимальной эффективности работы участкового или загруженности работника правоохранительной системы. Кроме того, в рамках юридической практики возможно проведение следственного эксперимента. В любом случае правовые эксперименты требуют строгого соблюдения юридических и моральных норм.

Метод эмпирического сравнения целиком базируется на данных, полученных с помощью органов чувств. Эмпирическое сравнение имеет смысл только при анализе однородных предметов, образующих один класс. При данном сравнении используются такие дихотомии, как больше — меньше, старше — младше, светлее — темнее, раньше — позже и т.п. Например, вновь принятый закон содержит большее количество статей, чем предыдущий, а Уголовный кодекс в новой редакции принят раньше, чем закон о противодействии коррупции. В зависимости от цели и задач исследования данные, полученные в результате такого сравнения, могут быть весьма содержательны и значимы. Неслучайно, что эмпирическое сравнение является основой аналогии и исходным пунктом сравнительно-исторического и компаративистского методов.

Одним из методов, широко используемых в научном познании, является описание, представляющее собой операцию фиксирования данных опыта с помощью принятых в той или иной науке системы обозначений. По сути, это перевод результатов наблюдения и эксперимента на язык науки как таковой или специфический язык конкретной научной области. Действительно, система обозначения, несмотря на некоторую общность формы, все же отличается, например, в физике и юридической науке. Форма может быть одной и той же (таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки и т.п.), но содержательное наполнение, понятийный и категориальный аппарат будут различаться.

И, наконец, еще один из общепризнанных методов эмпирического познания — измерение. В юридическом исследовании измерение понимается как способ упорядочивания правовой информации, при котором системы чисел соответствуют измеряемым юридическим фактам.

Следует еще раз подчеркнуть, что методы эмпирического исследования не существуют сами по себе в отрыве от концепций, идей и логических конструкций. Они всегда теоретически нагружены, равно как и методы теоретического познания, о которых пойдет речь ниже, не существуют вне эмпирического контекста.

Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента. Традиционно здесь рассматривают четыре метода: формализацию, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод и метод восхождения от абстрактного к конкретному.

764

Вестник МГТУ, том 17, № 4, 2022 г.

стр. 759-768

Формализация представляет собой отображение результатов познания в исходных понятиях или утверждениях, в связи с чем имеет большое значение при анализе научных понятий. В этом смысле формализация напрямую связана с построением искусственных научных языков, в которых содержательное знание представлено в знаковом формализме. Наиболее развита формализация в математике и формальной логике, которые во многом являются образцом построения научного знания. Содержательный аспект уступает место чисто формальному.

Формализация тесным образом связана с аксиоматическим методом, представляет собой его обратную сторону. Если в рамках аксиоматического метода на базе исходных аксиом разворачивается все многообразие выводов, то в рамках формализации все многообразие существующего мира сводится к исходным понятиям и утверждениям.

Как известно, юридическое знание во многом строится на формальных принципах, регулирующих различные типы взаимоотношений, возможных прецедентах. Каждый конкретный случай или событие подводится под существующую норму, на основании которой и принимается решение. Безусловно, формализация имеет ограничения в сфере применения и не может исчерпать всего богатства содержания.

Как уже отмечалось, формализация весьма тесно связана и взаимодействует с аксиоматическим методом познания. Уже название метода говорит само за себя: он основывается на некоторых исходных положениях — аксиомах, из которых чисто логическим путем посредством доказательства выводятся остальные утверждения. Как известно, аксиомы — это положения, считающиеся истинными и принимаемые без доказательства. Они как бы являются такими базовыми принципами, которые задают саму возможность существования того или иного феномена (например, презумпция невиновности в современном праве). Это вовсе не означает, что в других аналогичных системах это положение также присутствует в качестве аксиомы.

Если говорить о современной правовой системе, фиксируемой в понятии «правовое государство», и гражданском обществе, то, наряду с презумпцией невиновности, такими аксиомами являются принципы верховенства закона, равенства граждан перед законом, личной ответственности, независимости судей, состязательности сторон в судебном разбирательстве, неотвратимости наказания и т.д. Именно они являются предельными основаниями, задающими саму возможность существования современной правовой системы. Подчас они имеют декларативный характер и не соблюдаются в полной мере, но вряд ли кому придет в голову, если он хочет сохранения и развития данной системы, их отрицать. Именно на базе этих принципов-аксиом необходимо строить современную юридическую науку, разворачивать юридическую практику, в противном случае, ни о каком правовом государстве и развитом гражданском обществе и речи быть не может.

Аксиоматический метод связан прежде всего с построением уже добытого, имеющегося в наличии научного знания. Аксиомами руководствуются. Из аксиом в соответствии с незыблемыми правилами логического вывода выводят следствия, из полученных следствий, опять же руководствуясь определенными правилами, — следующие следствия и т.д.

Особое место в теоретическом познании занимает гипотетико-дедуктивный метод. Он посредством дедукции ориентирован на создание системы связанных между собой гипотез, из которых впоследствии выводятся заключения. Сам механизм данного метода выглядит следующим образом. Сначала создается гипотетическая конструкция, которая дедуктивно развертывается, образуя целую систему гипотез, а затем она подвергается опытной проверке, в ходе которой уточняется и конкретизируется. Дедуктивная система гипотез имеет иерархическое строение. Выделяют гипотезы верхнего яруса и гипотезы нижних ярусов, которые вытекают из первых. В юридической практике гипотезы называют версиями. Следует заметить, что вывод можно будет сделать с большей или меньшей степенью вероятности.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному представляет собой движение от исходной абстракции к целостному осмыслению объекта. Это можно проиллюстрировать следующей схемой: чувственно-конкретное — абстрактное — мысленно-конкретное (единичное — абстрактно-общее -конкретно-всеобщее) (Ильенков, 1997).

Будучи общенаучным, метод восхождения от абстрактного к конкретному применяется и в юридической науке, например, вначале выделяется некая абстракция » правовая система» , а затем она наполняется конкретным содержанием.

Наряду с общенаучными методами исследования выделяют частнонаучные методы, используемые в социально-гуманитарных науках, к которым имеет отношение и юридическая наука. Следует отметить, что в сфере социально-гуманитарного исследования могут и должны использоваться все философские, логические и общенаучные методы и принципы, но с учетом специфики социального знания. Но также существуют своеобразные методы, подходы и принципы, характерные именно для социально-

765

Самородов В.Н. Методологические основания современной…

гуманитарного познания. К ним относятся анализ документов, методы опроса (анкетирование и интервью), монографический метод, биографический метод, метод социометрии, игровые методы, иконография и др. Безусловно, не все из них в полном объеме применяются в юридической науке. Хотя, впрочем, даже иконография может использоваться не только в юридической теории, но и в юридической практике (например, изучение татуировок), не говоря уже о других методах социально-гуманитарного познания.

6. Специфические методы юридической науки

В современной литературе, как правило, говорится о многоуровневости юридической методологии, но возникает вопрос о структуре собственно юридических методов исследования, отличающихся от методов других наук. Безусловно, правоведение имеет возможность обратиться не только к философским, логическим, общенаучным, частнонаучным методологическим принципам, о чем речь шла выше, но и дисциплинарным методам исследования, например, методам социологии, психологии, статистики и др., но это имеет смысл лишь в контексте междисциплинарного подхода. Что же касается собственных методов юриспруденции, то здесь возникают некоторые трудности, связанные с отсутствием общего подхода к принципам их классификации. Кроме того, весьма сложно выделить принципиально не сводимые к вышеперечисленным методы, имеющие собственную уникальность и специфичность, а, возможно, к этому и не надо стремиться. Хотя такого рода попытки предпринимаются.

Так, одна из попыток рассмотрения метода правовой науки в качестве органической системы была предпринята В.М. Сырых. Положив в основание стадии теоретического познания, автор представляет изучение права как двухуровневой системы. «Первый уровень составляют обязательные основные компоненты: 1) методы сбора и изучения единичных фактов; 2) индуктивные методы — сравнительноправовой и статистические методы; 3) восхождение от конкретного к абстрактному; 4) системноструктурный подход; 5) восхождение от абстрактного к конкретному. Второй уровень образуют приемы, из которых состоят основные методы общей теории права. Это, например, методы наблюдения, анкетирования, толкования права, различные приемы статистического анализа и др. Методы второго уровня по отношению к методу теории права как целостному образованию являются его субэлементами, т.е. вторичными, характеризующими структуру его отдельного компонента» (Сырых, 2000).

Однако здесь возникает вопрос, что имеется в виду под «восхождением от конкретного к абстрактному»? По всей видимости, переход от живого созерцания (чувственно-конкретного) к абстрактному мышлению. Но в этом случае понятие «конкретное», указанное в третьем пункте, содержательно отличается от понятия «конкретное», представленного в пятом пункте, поскольку последнее выступает как всеобще-конкретное. Кроме того, вызывают вопросы и критерии, на основании которых происходит выделение методов внутри каждого из этих уровней. Тем не менее, как представляется, В.М. Сырых действительно предпринимает весьма плодотворную попытку рассмотрения методологии юридической науки как «органически целостного образования».

Что касается настоящей статьи, то в качестве критерия классификации методов выступает степень общности и широта применения. В связи с этим, наряду с философскими, логическими, общенаучными, частнонаучными, особую группу составляют юридические методы. Их представляют процедуры, приемы и формы исследовательской деятельности, характерные только для юриспруденции. В литературе обычно выделяют специально-юридический метод, метод интерпретаций и метод сравнительного правоведения. Причем «принципиальное значение в данном случае имеют традиционные установки догматической юриспруденции, во многом определяющие понимание норм научного исследования и критерии восприятия юридическим сообществом научного знания» (Тарасов, 2001). В связи с этим особое значение приобретают теоретические и методологические исследования юридической догмы. Реальные перспективы здесь открываются перед юридическими конструкциями, что требует особого рассмотрения. Безусловно, интересные и, на наш взгляд, плодотворные исследования в данном направлении осуществлены Ю.Б. Фогельсоном и А.Ф. Черданцевым.

Обозначая категориальные рамки юридических конструкций, А.Ф. Черданцев пишет: «Разновидностью моделей в правоведении являются юридические конструкции — гносеологическая категория, инструмент, средство познания правовых явлений. Юридическая конструкция — это модель урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов, служащая методом познания права и общественных отношений, урегулированных им» (Черданцев, 1993; ср. с Черданцев, 2022). Здесь, правда, не совсем понятно, является ли юридическая конструкция гносеологической категорией или моделью. Как представляется, юридическую конструкцию надо рассматривать как модель, причем модель идеальную, т.е. ориентированную на создание абстрактных (идеализированных) правовых объектов, принципиально не существующих в действительности. Юридическая конструкция как идеальная модель, таким образом, отражает действительность, но посредством идеализированного объекта, в рамках которого происходит отвлечение от свойств реально существующего объекта с

766

Вестник МГТУ, том 17, № 4, 2022 г.

стр. 759-768

одновременным введением признаков либо в принципе не реализуемых, либо наиболее полно соответствующих объекту по его сути или, как сказал бы Гегель, по его понятию. Например, государство, право, законодательство можно рассматривать не только с позиции сущего, но и должного, под углом зрения «идеального типа», который является одним из средств познания социальных (включая и правовые) явлений.

Однако понятие «юридическая конструкция» употребляется в юридической литературе и в другом смысле, а именно как своего рода стержень, скелет правовой нормы. Чтобы как то разграничить эти смысловые оттенки, было внесено предложение выделить два типа юридических конструкций: нормативные и теоретические. Юридические конструкции, которые находят определенное закрепление и выражение в нормах права, являются нормативными юридическими конструкциями в отличие от теоретических юридических конструкций, используемых правовой наукой в качестве метода познания. Причем жесткая демаркация здесь отсутствует (Черданцев, 1993).

Юрист, используя юридическую конструкцию как метод познания права, выделяет из социальной действительности то, что является юридически значимым, и доводит до абсолютной формы, создавая идеальную модель того или иного правового явления. «Например, в процессе правоприменения, при осуществлении юридической квалификации именно юридические конструкции (конкретный состав правонарушения, договор, опека, юридическое лицо и т.д.) выделяют в сознании юристов определенный пласт социальной действительности и организуют его как определенную систему» (Тарасов, 2001).

В некотором смысле можно утверждать, что именно юридические конструкции позволяют юридически помыслить действительность, но только в рамках определенной доктрины права. Подобное отношение к юридическим конструкциям демонстрирует Ю.Б. Фогельсон. При этом автор стремится максимально дистанцироваться от социокультурного контекста, что, по сути, и закрепляется в утверждении: «Для правовой теории достаточно решать задачи, встающие перед судом» (Фогельсон, 2001). Но, как представляется, вряд ли это достижимо за пределами юридического позитивизма и формально-догматической теории права. «Нормы права могут меняться от росчерка пера законодателя. Но в них немало и таких элементов, которые не могут быть произвольно изменены, поскольку они теснейшим образом связаны с нашей цивилизацией и нашим образом мыслей. Законодатель не может воздействовать на эти элементы, точно так же как на наш язык или нашу манеру размышлять» (Давид, Жоффре-Спинози, 1999).

Наконец, целесообразно выделить еще один уровень специфически юридической методологии, а именно методику и технику юридических исследований, к которым относятся методики обобщения правоприменительной практики, процедуры юридического описания действующего законодательства и т.д. Данный уровень считается наиболее нормативно определенным (Тарасов, 2001).

Существуют и иные подходы к выделению специфических методов юридической науки. Так, за основу ее собственной методологии можно взять, например, работу с эмпирическими источниками и фактами. В данном аспекте специфические методы юридической науки имеет смысл разделить на две группы: методы сбора (включая интерпретацию и проверку) и методы обработки фактического материала.

7. Заключение

Проблема метода является ключевой проблемой юридического познания. Современной юридической науке не свойственно наличие теоретико-методологической доминанты, которая характеризовала и во многом определяла развитие советского правоведения. Основополагающим принципом становится принцип методологического плюрализма, предполагающий отсутствие универсальной метатеории, что с необходимостью приводит к все более широкому применению в юриспруденции философских методов. Принципы историзма, системности, объективности, единства предмета и метода являются фундаментальными принципами юридического познания. В условиях же методологического плюрализма этими принципами можно руководствоваться лишь в контексте определенной философской доктрины.

Не менее значимы для юридической науки и логические принципы и методы познания. Логические правила сугубо формальны и требуют неукоснительного им следования. Правила образования понятий, суждений, умозаключений, логического вывода, доказательства и опровержения жестко регламентируют процесс познания, делают его рационально прозрачным. Анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, сравнение, идеализация — без этих логических методов и процедур невозможно себе представить юридическую теорию и практику.

Следующий уровень методологии юридической науки — общенаучные методы и принципы, применение которых задает научный статус юриспруденции. Безусловно, их использование, равно как и частнонаучных методов, в юриспруденции имеет свои особенности. Тем не менее юридическая наука осуществляет процесс познания правовых явлений на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом, жесткая демаркация которых вряд ли возможна. Кроме того, в процессе познания юридическая наука активно использует общие и дисциплинарные методы социально-гуманитарных наук.

767

Самородов В.Н. Методологические основания современной…

Что касается собственно юридических методов познания, то они, в принципе, могут быть редуцируемы к методам большей степени общности и даже к дисциплинарным методам других наук и представляют собой преимущественно их юридическую вариацию. Особый интерес здесь представляет метод юридической конструкции, позволяющий посредством идеализированного объекта выявлять предельные основания и абсолютную форму правовых явлений.

Итак, методология юридической науки представляет собой многоуровневую систему и включает в себя методы разной степени общности и широты охвата. В целом следует заметить, что плодотворность юридического исследования во многом связана с корректным сочетанием разнообразных методов, ориентированных на решение конкретных познавательных задач.

Литература

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., Международные отношения, 400 с., 1999.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., РОССПЭН, 468 с., 1997.

Кохановский В.П. Диалектико-материалистический метод. Ростов н/Д, Феникс, 212 с., 1992.

Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права: историческая методология. История государства и права, № 20, с. 46-48, 2009.

Парсонс Т. О структуре социального действия. М., Академический проект, 880 с., 2000.

Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1. Элементный состав. М., ЮД Юстицинформ, 528 с., 2000.

Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, Изд-во Гуманитарного университета, 264 с., 2001.

Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств. Курс лекций. М., Юристъ, 192 с., 2001. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, Наука, 192 с., 1993.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., Норма, 320 с., 2022.

References

David R., Zhoffre-Spinozi K. Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti [The major systems of law modernity]. M., Mezhdunarodnye otnosheniya, 400 p., 1999.

Il’enkov E.V. Dialektika abstraktnogo i konkretnogo v nauchno-teoreticheskom myshlenii [Dialectics of the abstract and concrete in scientific and theoretical thinking]. M., ROSSPEN, 468 p., 1997.

Kokhanovsky V.P. Dialektiko-materialisticheskiy metod [Dialectical materialistic method]. Rostov n/D, Feniks, 212 p., 1992.

Malakhov V.P. Mnogoobrazie metodologiy sovremennoy teorii gosudarstva i prava: istoricheskaya metodologiya [Diversity of methodologies of the modern theory of state and law: A historical methodology]. Istoriya gosudarstva i prava, N 20, p. 46-48, 2009.

Parsons T. O strukture sotsialnogo deystviya [On the structure of social action]. M., Akademicheskiy proekt,

880 p., 2000.

Syrykh V.M. Logicheskie osnovaniya obschey teorii prava [Logical foundation of the general theory of law].

V 2 t. T. 1. Elementnyi sostav. M., YuD Yustitsinform, 528 p., 2000.

Tarasov N.N. Metodologicheskie problemy yuridicheskoy nauki [Methodological problems of legal science].

Ekaterinburg, Izd-vo Gumanitarnogo universiteta, 264 p., 2001.

Fogel’son Yu.B. Izbrannye voprosy obschey teorii obyazatelstv [Selected questions of general theory of obligations]. Kurs lektsiy. M., Yurist’, 192 p., 2001.

Cherdantsev A.F. Logiko-yazykovye fenomeny v prave, yuridicheskoy nauke i praktike [Logical-linguistic phenomena in law, jurisprudence and practice]. Ekaterinburg, Nauka, 192 p., 1993.

Cherdantsev A.F. Logiko-yazykovye fenomeny v yurisprudentsii [Logical-linguistic phenomena in jurisprudence]. M., Norma, 320 p., 2022.

Информация об авторе

Самородов Виктор Николаевич — кафедра философии, истории и социологии МГТУ, канд. филос. наук, доцент, e-mail: v_samorodov@mail.ru

Samorodov V.N. — Department of Philosophy, History and Sociology MSTU, Cand. of Philos. Sci.,

Associate Professor, e-mail: v_samorodov@mail.ru

768

Оцените статью
VIPdisser.ru